முகலாயப் பேரரசு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. 1526 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாம் பானிப்பட் போரில், பாபர் ________ யை திறம்பட பயன்படுத்தியதின் மூலம் வெற்றி பெற்றார்.

  (a)

  காலாப் படை 

  (b)

  குதிரைப் படை 

  (c)

  பீரங்கிப் படை 

  (d)

  யானைப் படை 

 2. கடைசிப்போரான காக்ரா போரில் பாபர் ______ எதிராகப் போரிட்டார்.

  (a)

  ஆப்கானியர்களுடன் 

  (b)

  ராஜபுத்திரர்களுடன் 

  (c)

  துருக்கியர்களுடன் 

  (d)

  மராட்டியர்களுடன் 

 3. ________ தனது ஆட்சியின் போது ஜிஸியா வரியை மீண்டும் விதித்தார்.

  (a)

  அக்பர் 

  (b)

  ஐஹாங்கீர் 

  (c)

  ஷாஜகான் 

  (d)

  ஒளரங்கசீப் 

 4. தவறான கூற்றினைக் கண்டுபிடி

  (a)

  ஒவ்வொரு மன்சப்தாருக்கும் 1 முதல் 10,000 வரையிலான படைவீரர்களைக் கொண்டிருக்க வேண் டுமென்பதை ஜாட்டுகள் தீர்மானித்தனர்.

  (b)

  ஷெர்ஷா வின் நாணய முறை , ஆங்கிலேயரின் நாணய முறைக்கு அடித்தளமிட்ட து.

  (c)

  முகலாயருக்கும் ராணா பிரதாப் சிங்கிற்கும் இடையே நடைபெற்ற ஹால்டிகாட்டி போர் மிகக் கடுமை யான இறுதிப் போர் ஆகும்.

  (d)

  சீக்கியப் புனித நூலான “குரு கிரந்த சாகிப்” குரு அர்ஜு ன் தேவால் தொகுக்கப்பட்டது.

 5. கப்பலின் ஒட்டகம் எனச் சொல்லப்படும் தொழில் நுட்பத்தை உலகத்திலேயே கண்டறிந்து முதல் அரசர் _________ ஆவார்.

  (a)

  அக்பர் 

  (b)

  ஷாஜகான் 

  (c)

  ஷெர்ஷா 

  (d)

  பாபர் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. பாபர் இந்தியாவின் மீது படையெடுக்கத் தூண்டியது எது?

 8. முகலாயக் கட்டடக் கலையின் மறுவடிவமாகக் கருதப்படுவது எது? அதன் வடிவமைப்பை விவரிக்கவும்.

 9. மக்களிடையே பக்தி இயக்கத் துறவிகள் எவ்வாறு புகழ் பெற்றனர்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. அக்பரது மன்சப்தாரி முறை.

 12. முகலாயர் ஆட்சியில் நிறுவப்பட்ட ஐரோப்பியக் குடியேற்றங்கள்.

 13. தாராஷூகோ.

 14. 2 x 5 = 10
 15. முகலாயர் ஆட்சியில் பொருளாதாரம், வணிகம் பற்றி ஆராய்க.

 16. முகலாயக் கட்டடக்கலையின் சிறப்பம்சங்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - முகலாயப் பேரரசு Book Back Questions ( 11th History - The Mughal Empire Book Back Questions )

Write your Comment