நவீனத்தை நோக்கி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு இராஜா ராம்மோகன் ராயின் பங்களிப்புகள் யாவை?

 2. சமூக நீதிக்கு ஜோதிபா பூலேயின் பங்கு என்ன?

 3. ‘சுத்தி’ (சுத்திகரிப்பு) இயக்கம் ஏன் ஒரு மீட்டெடுப்பு இயக்கமாகக் கருதப்படுகிறது?

 4. ஸ்ரீ நாராயண குருவின் தர்ம பரிபாலன இயக்கத்தின் பங்களிப்பை எழுதுக

 5. இராமலிங்க அடிகளார் பற்றி நீவிர் அறிவன யாவை?

 6. தேசிய சமூக மாநாடு பற்றி எழுதுக.

 7. தமிழ் நாட்டில் பிரம்ம சமாஜத்தின் செயல்பாடுகள் யாவை?

 8. "பிரங்கி மஹால் " என்பது என்ன?

 9. உண்மை தேடும் சங்கத்தின் இலட்சியங்கள் யாவை?

 10. "நிழல் தாங்கல்" பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - நவீனத்தை நோக்கி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Towards Modernity Two Marks Question Paper )

Write your Comment