கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. வணிகத்தின் உரிமையாளர் இட்ட முதலிற்கு, வணிக நிறுவனம் கடன்பட்டிருக்கிறது என்பதை கூறும் கருத்து

  (a)

  பண மதிப்பீட்டுக் கருத்து

  (b)

  அடக்கவிலை கருத்து

  (c)

  வணிகத்தனித்தன்மை கருத்து

  (d)

  இரட்டைத்தன்மை கருத்து

 2. வணிகம் நீண்டகாலம் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது

  (a)

  வணிக தனித்தன்மை கருத்து

  (b)

  நிறுவன தொடர்ச்சி கருத்து

  (c)

  கணக்கியல் கால அனுமானம்

  (d)

  முன்னெச்சரிக்கை கொள்கை

 3. இறுதி சரக்கிருப்பு, அடக்க விலை அல்லது விற்று ஈட்டக்கூடிய மதிப்பு இதில் எது குறைவோ அதனடிப்படையில் மதிப்பிடப்படும் என்ற கணக்கியல் கோட்பாடு

  (a)

  முக்கியத்துவ மரபு

  (b)

  பண மதிப்பீட்டுக் கருத்து

  (c)

  முன்னெச்சரிக்கை மரபு

  (d)

  நிகழ்வு தீர்வு / கருத்து

 4. இந்தியாவில், கணக்கியல் தரநிலைகளை வழங்கும் அமைப்பு

  (a)

  இந்திய மைய வங்கி

  (b)

  இந்திய அடக்கவிலை மற்றும் கணக்காளர் நிறுவனம்

  (c)

  உச்ச நீதி மன்றம்

  (d)

  இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனம்

 5. ASP என்பது _______ 

  (a)

  கணக்கியல் தரநிலை வாரியம்

  (b)

  கணக்கியல் தரநிலை வியாபாரம்

  (c)

  கணக்கியல் தரநிலை புத்தகம்

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை

 6. முதல் - _______ ________

  (a)

  சொத்துக்கள் பொறுப்புகள்

  (b)

  சொத்துக்கள் - பொறுப்புகள்

  (c)

  சொத்துக்கள் கடனீந்தோர்

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை

 7. சொத்துக்கள் - _______ _________

  (a)

  முதல் - பொறுப்புகள்

  (b)

  முதல் + கடனீந்தோர்

  (c)

  முதல் - கடனீந்தோர்

  (d)

  முதல் + பொறுப்புகள்

 8. இரட்டைத் தன்மைக் கருத்து _________________  க்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது.

  (a)

  குறிப்பேட்டு

  (b)

  பேரேட்டு

  (c)

  ஒற்றைப் பதிவு முறை

  (d)

  இரட்டைப் பதிவு முறை

 9. ஈட்டிய ஆதாயத்தைக் குறிப்பது _________________ 

  (a)

  வருவாய்

  (b)

  கொள்முதல்

  (c)

  விற்பனை

  (d)

  இலாபம்

 10. கணக்கியலின் ஆதாரத் தூண்களாக விளங்குபவை _________________ 

  (a)

  அடிப்படை அனுமானங்கள்

  (b)

  எதிர்பார்க்கும் நட்டங்கள் 

  (c)

  நிறுவனத் தொடர்ச்சி

  (d)

  கணக்கியல் கருத்துகள்

 11. 6 x 2 = 12
 12. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பை வரையறு

 13. கணக்கியல் கருத்துக்கள் என்றால் என்ன?

 14. கணக்கியலில் முழு வெளியீட்டு கொள்கை என்றால் என்ன?

 15. நிறுவன தொடர்ச்சி அனுமானம் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 16. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பின் இயல்புகள் யாவை?

 17. "இரட்டைதன்மை கருத்து" பற்றி குறிப்பு வரைக.

 18. 6 x 3 = 18
 19. பொருத்துகை கருத்து என்றால் என்ன? ஏன் ஒரு வணிக அமைப்பு இக்கருத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்?

 20. ‘பணம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மட்டுமே கணக்கியலில் பதியப்படுதல் வேண்டும்’ – விவரி.

 21. கணக்கியல் தரநிலைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 22. வணிகத்தன்மை கருத்து பற்றி விளக்குக.

 23. நிலைத்தன்மை மரபு குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக

 24. அடக்கவிலைக் கருத்துகளின் குறைபாடுகள் யாவை?

 25. 2 x 5 = 10
 26. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பின் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் யாவை?

 27. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பிற்கும், கணக்கியலுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணக்குப்பதிவியல் - கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Accountancy - Conceptual Framework of Accounting Model Question Paper )

Write your Comment