கணக்கியல் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. நிதிநிலைக் கணக்கின் அடிப்படையாக விளங்குவது

  (a)

  சமூகக் கணக்கியல்

  (b)

  காரியதரிசிகளின் கணக்கியல்

  (c)

  மேலாண்மைக் கணக்கியல்

  (d)

  பொறுப்பு கணக்கியல்

 2. பின்வருவனவற்றில் எது கணக்கியலின் பிரிவுகளில் இடம்பெறாது.

  (a)

  நிதிநிலைக் கணக்கியல்

  (b)

  மேலாண்மைக் கணக்கியல்

  (c)

  மனிதவளக் கணக்கியல்

  (d)

  மேற்கண்ட ஏதுமில்லை

 3. நிதித்தகவல்களின் அகப்பயனாளராகக் கருதப்படுபவர் யார்?

  (a)

  கடனீந்தோர்

  (b)

  பணியாளர்

  (c)

  வாடிக்கையாளர்

  (d)

  அரசு

 4. நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதாரமாக விளங்கக் கூடிய ஆவணத்தினை அழைப்பது.

  (a)

  கணக்கு

  (b)

  நடவடிக்கை

  (c)

  சான்றுச்சீட்டு

  (d)

  இடாப்பு

 5. கணக்காளரின் பணி __________________ 

  (a)

  ஏடுகளைப் பராமரிப்பவர் 

  (b)

  நிதி ஆலோசகர்

  (c)

  வரி மேலாளர்

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 6. இரட்டைப் பதிவு கணக்கியல் முறையை மேம்படுத்தியவர் ________________ 

  (a)

  லூகா பாசியோலி 

  (b)

  ஆடம் ஸ்மித்

  (c)

  கீன்சு

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 7. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட தொழிற்புரட்சியின் விளைவுகள்_________________

  (a)

  மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு

  (b)

  நாடுகள் பெருக்கம்

  (c)

  இயற்கைச் சீரழிவுகள்

  (d)

  பேரளவு உற்பத்தி மற்றும் கடன் நடவடிக்கைகள்

 8. திருப்பி அடைக்கப்பட வேண்டிய கடன்கள் __________________ ஆகும்.

  (a)

  சொத்துகள்

  (b)

  பொறுப்புகள்

  (c)

  பற்று

  (d)

  வரவு

 9. ஒரேவகையான அனைத்து வணிக நடவடிக்கைகளையும் ஒருமுகப்படுத்துவது ________________ எனப்படும்.

  (a)

  இனம் காணுதல்

  (b)

  பதிவு செய்தல்

  (c)

  வகைப்படுத்துதல்

  (d)

  வரிசைப்படுத்துதல்

 10. நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய ஆவணத்தினை அழைப்பது. 

  (a)

  கணக்கு

  (b)

  நடவடிக்கை

  (c)

  சான்றுச்சீட்டு

  (d)

  இடாப்பு

 11. 9 x 2 = 18
 12. கணக்கியலை வரையறு.

 13. கணக்கியல் செயல்பாட்டிலுள்ள படிநிலைகள் யாவை?

 14. கணக்கியல் தகவல்களை பதிவு செய்யும் எவையேனும் இரண்டு அடிப்படைகளின் பெயர்களைத் தருக.

 15. முதல் என்றால் என்ன?

 16. "சரக்கு" என்றால் என்ன? 

 17. குறிப்பு வரைக: அ. வருவாய், ஆ. செலவு

 18. எடுப்பு என்றால் என்ன?

 19. முதல் எனறால் என்ன?

 20. தேய்மானம் என்றல் என்ன?

 21. 4 x 3 = 12
 22. கணக்கியலின் பொருளை விளக்குக.

 23. கணக்கியலின் முக்கியத்துவத்தினை விரிவாக விளக்குக

 24. நவீன வணிக உலகில் கணக்காளரின் பங்களிப்பு பற்றி விளக்குக.

 25. அகப் பயனீட்டாளர்களை பற்றி எழுதுக.

 26. 2 x 5 = 10
 27. கணக்கியலின் பல்வேறு அடிப்படைகளை விவரி.

 28. புறப் பயனீட்டாளர்கள் என்பவர் யார்? அவற்றின் கீழ் வருபவர்களை பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணக்குப்பதிவியல் - கணக்கியல் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Accountancy - Introduction to Accounting Model Question Paper )

Write your Comment