பேரேடு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. பேரேட்டுக் கணக்குகள் தயாரிப்பதன் முக்கிய நோக்கம்

  (a)

  நிதி நிலைமையை அறிய

  (b)

  இலாபம் அல்லது நட்டத்தை அறிய

  (c)

  நிதிநிலைமை மற்றும் இலாப நட்டத்தை அறிய

  (d)

  ஒவ்வொரு பேரேட்டுக் கணக்கின் இருப்பை அறிய.

 2. ஒரு பேரேட்டுக் கணக்கின் பற்று பத்தியின் மொத்தத்திலிருந்தும் மற்றும் வரவுப் பத்தியின் மொத்தத்திலிருந்தும் நிகர இருப்பினை கண்டறியும் வழிமுறையை இவ்வாறு அழைக்கலாம்.

  (a)

  கூட்டுதல்

  (b)

  எடுத்தெழுதுதல்

  (c)

  குறிப்பேட்டில் பதிதல்

  (d)

  இருப்புக் கட்டுதல்

 3. உரிமையாளரால் தொழிலுக்கு கொண்டு வரப்படும் தொகைக்கு வரவு செய்யப்படுவது

  (a)

  ரொக்க கணக்கு

  (b)

  எடுப்புக் கணக்கு

  (c)

  முதல் கணக்கு

  (d)

  அனாமத்து கணக்கு

 4. 4 x 2 = 8
 5. பேரேடு என்றால் என்ன?

 6. எடுத்தெழுதுதல் என்றால் என்ன?

 7. வரவு இருப்பு என்றால் என்ன?

 8. பின்வரும் நடவடிக்கைகளிலிருந்து அறைகலன் கணக்கைத் தயாரிக்கவும்.

  2016 ஜன 1 கையில் உள்ள அறைகலன் ரூ.2,000
  1 அறைகலன் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது 4,000
  30 அறைகலன் விற்றது 400
 9. 3 x 3 = 9
 10. குறிப்பேட்டினை பேரேட்டுடன் வேறுபடுத்துக.

 11. பேரேடு என்றால் என்ன? அதன் பயன்பாடுகள் யாவை?

 12. பேரேட்டுக் கணக்கின் இருப்புகட்டுதலின் வழிமுறையை விளக்குக.

 13. 2 x 5 = 10
 14. பின்வரும் தொடக்கப்பதிவினைக் கொண்டு ஜாய் என்பவரின் ஏடுகளில் முக்கிய பேரேட்டுக் கணக்கினைத் தயாரிக்கவும்.

  ஜாய் என்பவரின் ஏடுகளில் குறிப்பேட்டுப்பதிவுகள்
  நாள் விவரம் பே.ப.எ. பற்று ரூ. வரவு ரூ.
  2017 ஜூன் 1 ரொக்கக் க/கு.                                                                                                                   ப   45,000  
    சரக்கிருப்பு க/கு                                                                                                                ப   50,000  
    சோகன் க/கு                                                                                                                      ப   35,000  
    அறைகலன் க/கு                                                                                                              ப   50,000  
    ராம்                                                                                                                                க/கு     20,000
    ஜாய் முதல் க/க                                                                                                                 
  (சென்ற ஆண்டின் சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் கணக்கில் கொண்டுவரப்பட்டது)
      1,60,000
 15. கீழ்காணும் நடவடிக்கைகளுக்கு குறிப்பேட்டுப் பதிவுகள் தந்து பேரேட்டுக் கணக்குகளில் எடுத்து எழுதுக.

  2016 செப் 1 ரொக்கத்துடன் தொழில் தொடங்கியது ரூ.80,000
  7 ரூபன் என்பவரிடமிருந்து ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது 10,000
  10 ஹேமா என்பவரிடமிருந்து கடனுக்கு சரக்கு வாங்கியது 42,000
  22 ஹேமாவிற்கு திருப்பிய சரக்கு 2,000
  23 ஹேமாவிற்கு ரொக்கம் செலுத்தியது 10,000

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணக்குப்பதிவியல் - பேரேடு Book Back Questions ( 11th Standard Accountancy - Ledger Book Back Questions )

Write your Comment