பிழைத் திருத்தம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. விதிப்பிழை எழுவது

  (a)

  ஒரு நடவடிக்கை முழுவதும் விடுபடும்போது

  (b)

  ஒரு நடவடிக்கை பகுதி விடுபடும்போது

  (c)

  முதலினம் மற்றும் வருவாயினத்தை வேறுபடுத்தாத போது

  (d)

  பேரேட்டில் தவறாக எடுத்து எழுதுதல் மற்றும் தவறாகக் கூட்டும்போது

 2. இருப்பாய்வைப் பாதிக்காத பிழைகள்

  (a)

  விதிப்பிழைகள்

  (b)

  அதிகமாகக் கூட்டுதல் பிழைகள்

  (c)

  குறைவாகக் கூட்டுதல் பிழைகள்

  (d)

  பகுதி விடு பிழைகள்

 3. ஒரு நடவடிக்கை முழுவதுமே பதிவுசெய்யப்படாத போது அது ______ எனப்படும் 

  (a)

  விதிப் பிழை

  (b)

  முழுவிடு பிழை

  (c)

  பகுதி விடு பிழை

  (d)

  இருமுறை பதிந்த பிழை

 4. இயந்திரம் நிறுவுவதற்கு செலுத்துப்பட்ட கூலியை கூலிக் கணக்கில் பற்று வைப்பது

  (a)

  பகுதி விடு பிழை

  (b)

  விதிப் பிழை

  (c)

  முழு விடு பிழை

  (d)

  இருமுறை பதிந்த பிழை

 5. கொள்முதல் ஏட்டின் மொத்தத் தொகை அதிகமாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது. இப்பிழையைத் திருத்தம் செய்யும்போது, கீழ்கண்டவற்றில் எந்தக் கணக்கைப் பற்று வைக்க வேண்டும்?

  (a)

  கொள்முதல் கணக்கு

  (b)

  அனாமத்துக் கணக்கு

  (c)

  கடனீந்தோர் கணக்கு

  (d)

  மேற்கண்டது ஏதும் இல்லை

 6. கணக்காளர் நடவடிக்கையை அல்லது ஏதேனும் ஒரு தொகையை கணக்கு ஏடுகளில் பதிவு செய்யத் தவறுவதே ________________ எனப்படும். 

  (a)

  விடுபிழை 

  (b)

  பகுதி விடுபிழை

  (c)

  முழுவிடுபிழை

  (d)

  இருமுறை பதிந்தபிழை

 7. ______________ கணக்காளரின் ஒருமுகப்படுத்தல் இல்லாததாலும், கவனமின்மையாலும் நிகழ்வதாகும். 

  (a)

  பகுதி விடுபிழை

  (b)

  செய்பிழை

  (c)

  விதிப்பிழை

  (d)

  விடுபிழை

 8. இருப்பக்கத்தையும் பாதிக்கும் பிழைகளை  _________________ வெளிப்படுத்துவதில்லை.

  (a)

  குறிப்பேடு

  (b)

  பேரேடு

  (c)

  இருப்பாய்வு

  (d)

  இறுதிக்கணக்குகள்

 9. 4 x 1 = 4
 10. விடுப்பிழை

 11. (1)

  ஈடுகட்டும் பிழைகள்

 12. செய்பிழை

 13. (2)

  தற்காலிக கணக்கு

 14. ஈடு செய் பிழைகள்

 15. (3)

  பகுதி விடுபிழைகள்

 16. அனாமத்து கணக்கு

 17. (4)

  தவறான கணக்கில் எடுத்து எழுதுதல்

  8 x 2 = 16
 18. பிழைத் திருத்தம் என்றால் என்ன?

 19. பகுதி விடுபிழை என்றால் என்ன?

 20. முழு விடு பிழை என்றால் என்ன?

 21. ஈடுசெய் பிழைகள் என்றால் என்ன?

 22. பின்வரும் பிழைகளை, இருப்பாய்வு தயாரித்த பின் திருத்தம் செய்யவும்.
  (அ) ராமுவிற்கு ரூ.1,000 சம்பளம் செலுத்தியது தவறாவறாக அவரின் கணக்கில் பற்று வைக்க வைக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) கடனுக்கு பாலுவுக்கு ரூ.450 க்கு சரக்கு விற்றது பாலபாலன் கணக்கில் பற்று வைக்க வைக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது

 23. இருப்பாய்வு தயாரித்தபின் கண்டறியப்பட்ட பின்வரும் பிழைகளைத் திருத்தம் செய்யவும்.
  (அ) கொள்முதல் ஏட்டில் ரூ.900 குறைவாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) பழைய அறைகலன் விற்றது ரூ.1,000 விற்பனைக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது.
  (இ) அருளிடமிருந்து கடனுக்கு ரூ.1,500 க்கு சரக்கு வாங்கியது ஏடுகளில் பதிவு செய்யப்படவில்லை

 24. பிழை என்றால் என்ன?

 25. செய்பிழை என்றால் என்ன?

 26. 4 x 3 = 12
 27. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்துக.
  (அ) ஆனந்துக்கு ரூ.1,000 த்துக்கு கடனுக்கு சரக்கு விற்றது, விற்பனை ஏட்டில் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
  (ஆ) இயந்திரம் பழுதுபார்ப்புக்கு ரூ.400 செலுத்தியது, தவறாக இயந்திரக் கணக்கில் எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.
  (இ) காந்திராஜ்-க்கு ரூ.2,000 சம்பளம் செலுத்தியது, பேரபேரேட்டில் தவறாக அவருடைய கணக்கில் பற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.

 28. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்துக.
  (அ) அங்கப்பனுக்கு ரூ.500 செலுத்தியது தவறுதலாக அங்கண்ணன் கணக்கில் பற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) அறைகலன் ரூ.750-க்கு விற்றது, விற்பனைக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (இ) பாக்யா பாக்யாவிடமிருந்து சரக்கு ரூ.2,100-க்கு வாங்கியது, தவறுதலாக விற்பனை ஏட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.
  (ஈ) இயந்திரம் நிறுவுவதற்குச் செலுத்திய கூலி ரூ.1,000 கூலிக் கணக்கில் பற்று
  வைக்கப்பட்டுள்ளது.

 29. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரித்த பின் கண்டறியப்பட்டன. அனாமத்துக் கணக்கு இருப்பதாகக் கருதி பிழைகளைத் திருத்தம் செய்யவும்.
  (அ) அருணுக்கு ரூ.152 க்கு கடனுக்கு சரக்கு விற்றது, அருணின் கணக்கில் ரூ.125 என எடுத்தெழுதப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) லட்சுமியிடம் கடனுக்கு ரூ.550 க்கு சரக்கு கொள்முதல் செய்தது, அவரது கணக்கில் ரூ.505 என வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (இ) அபிரூபாவிடமிருந்து கடனுக்கு ரூ.404 க்கு அறைகலன் வாங்கியது, அறைகலன் கணக்கில் ரூ.440 என பற்று வைக்கப்பட்டது.
  (ஈ) ரூ.200 ரொக்கத்திற்கு இயந்திரம் வாங்கியது பேரேட்டில் இயந்திரக் கணக்கில் எடுத்து எழுதப்படவில்லை.
  (உ) கொள்ள்முதல் ஏட்டின் கூட்டுத்தொகை ரூ.89 முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.98 என எழுதப்பட்டுள்ளது.

 30. கணக்கியலின் பல்வேறு நிலைகளில் நிகழும் பிழைகளை எழுதுக.

 31. 2 x 5 = 10
 32. கீழ்க்காணும் பதிவுகளைத் திருத்துக

    விவரம்   பே.ப. எ பற்று ரூ வரவு ரூ
  கொள்முதல் க/கு   5,000  
    ரொக்கக் க/கு       5,000
    (ரொக்கம் செலுத்தி அறைகலன் வாங்கியது)        
  நிலா க/கு   8,000  
    ரொக்கக் க/கு       8,000
    (நிலாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்தது)        
  குறளமுது க/கு   2,000  
    ரொக்கக் க/கு       2,000
    (குறளமுதுக்கு வாடகை கொடுத்தது)        
  ரொக்கக் க/கு   9,000  
    விற்பனைக் க/கு       9,000
    (ரொக்கத்திற்கு அறைகலன் விற்றது)        
  ரொக்கக் க/கு   6,0000  
    கோதைமலர்க/கு       6,000
    (கோதைமலருக்கு ரொக்கத்திற்கு சரக்கு விற்றது)        
 33. இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கண்டறியப்பட்ட பின் வரும் பிழைகளைத் திருத்தவும்.
  (அ) இயந்திரம் நிறுவுவதற்குச் செலுத்திய கூலி ரூ.2,000 கூலிக் கணக்கில் பற்று வைக்க வைக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) விற்பனைத் திருப்ப ஏட்டில் ரூ.1,000 குறைவாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (இ) ரூ.200-க்கு சரக்கு கொள்முதல் செய்தது கொள்முதல் கணக்கில் ரூ.2,000 என எடுத்தெழுதப்பட்டுள்ளது.
  (ஈ) விற்பனை ஏட்டில் ரூ.1,500 அதிகமாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (உ) முகிலுக்கு ரொக்கம் ரூ.2,800 செலுத்தியது அகில் கணக்கில் ரூ.2,000 என பற்று வைக்க வைக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - பிழைத் திருத்தம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Accountancy - Rectification of Errors Model Question Paper )

Write your Comment