பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:15:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

  (a)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்

  (b)

  வரலாற்றுக்காலம்

  (c)

  பழங் கற்காலம்

  (d)

  புதிய கற்காலம்

 2. பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

  (a)

  1860

  (b)

  1863

  (c)

  1873

  (d)

  1883

 3. மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

  (a)

  பழைய கற்காலப்

  (b)

  புதிய கற்காலப்

  (c)

  இடைக்கற்காலப்

  (d)

  செம்புக்காலப்

 4. பர்சஹோம் _________ நிலவிய இடமாகும்

  (a)

  காஷ்மீரின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு

  (b)

  கங்கைச் சமவெளியின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு

  (c)

  கிழக்கிந்தியாவின் புதிய கற்காலப்பண்பாடு

  (d)

  தென்னிந்தியாவின் புதிய கற்ககாலப்பண்பாடு

 5. தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது _________ ஆகும்

  (a)

  பொ.ஆ.மு. 3000-2600

  (b)

  பொ.ஆ.மு. 2600-1900

  (c)

  பொ.ஆ.மு. 1900-1700

  (d)

  பொ.ஆ.மு. 1700-1500

 6. சிந்து நாகரிகம் ஏறத்தாழ _________ இலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது

  (a)

  பொ.ஆ.மு. 1800

  (b)

  பொ.ஆ.மு. 1900

  (c)

  பொ.ஆ.மு. 1950

  (d)

  பொ.ஆ.மு. 1955

 7. செம்பு கற்காலத்தை தொடர்ந்து வந்த காலம் _______ 

  (a)

  பழைய கற்காலம்

  (b)

  புதிய கற்காலம்

  (c)

  இரும்புக்காலம்

  (d)

  இடைக்கற்காலம்

 8. ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

  (a)

  காலிபங்கன்

  (b)

  லோத்தல்

  (c)

  பனவாலி

  (d)

  ரூபார்

 9. ஹரப்பாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் நாகரீதத்தையும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத்தக் காரணமாக இருந்தவர் ________.

  (a)

  சார்லஸ் மேசன்

  (b)

  அலெக்ஸாண்டர் ப்ரன்ஸ் 

  (c)

  சர் ஜான் மார்ஷ்ல்

  (d)

  அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம்

 10. ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

  (a)

  குவார்ட் சைட்

  (b)

  கிரிஸ்டல்

  (c)

  ரோரிசெர்ட்

  (d)

  ஜாஸ்பார்

 11. ஹரப்பா பண்பாட்டில் _______ இல்லை.

  (a)

  மாடு

  (b)

  நாய்

  (c)

  குதிரை

  (d)

  செம்மறி ஆடு

 12. ஹரப்பா மக்கள் ________ அறிந்திருக்கவில்லை.

  (a)

  செம்மை

  (b)

  இரும்பை

  (c)

  வெண்கலத்தை

  (d)

  தங்கத்தை

 13. ஹரப்பாவில் கிடைத்தவற்றில் மிக நீளமானதாகக் கருதப்படும் எழுத்துத் தொடர்_______ குறியீடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

  (a)

  26

  (b)

  36

  (c)

  16

  (d)

  46

 14. தற்கால மனிதனுக்கு நெருக்கமான தோற்றத்தைக் கொண்டிருந்த மனித மூதாதையர் ________ என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

  (a)

  நர்மதை மனிதன்

  (b)

  ஹோமினின்

  (c)

  ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் 

 15. ஹரப்பா நாகரிகம் _______ நாகரிகமாகும்.

  (a)

  இரும்புக்கால 

  (b)

  பழங் கற்கால

  (c)

  வெண்கலக்கால

  (d)

  புதிய கற்கால

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு Chapter 1 பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 1 Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation One Marks Model Question Paper )

Write your Comment