பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

  (a)

  பிராமணங்கள்

  (b)

  சங்கிதைகள்

  (c)

  ஆரண்யகங்கள்

  (d)

  உபநிடதங்கள்

 2. மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  குருபாஞ்சாலம்

  (b)

  கங்கைச்சமவெளி

  (c)

  சிந்துவெளி

  (d)

  விதேகா

 3. ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

  (a)

  கோயம்புத்தூர்

  (b)

  திருநெல்வெலி

  (c)

  தூத்துக்குடி

  (d)

  வேலூர்

 4. சிந்து நாகரீகம் மறைந்த கால கட்டம் __________.

  (a)

  பொ.ஆ.மு.1500

  (b)

  பொ.ஆ.மு.1700

  (c)

  பொ.ஆ.மு.1900

  (d)

  பொ.ஆ.மு.2100

 5. வேதங்களில் பழைமையானது _______ வேதம்.

  (a)

  ரிக் 

  (b)

  யஜீர் 

  (c)

  சாம 

  (d)

  அதர்வண 

 6. 7 x 2 = 14
 7. வேதகால இலக்கியங்களை வரிசைப்படுத்தவும்.

 8. ஜென்ட் அவஸ்தாவைப் பற்றி எழுதுக.

 9. இந்தியாவின் இரும்புக்காலம் குறித்து நீவிர் அறிந்ததென்ன?

 10. ரிக் வேதம் குறிப்பு தருக.

 11. குறிப்பு தருக-கொடு மணல்.

 12. 'பத்து அரசர்களின் போர்' பற்றி கூறுக.

 13. பிந்தைய வேதகால சடங்குகள் பற்றி எழுதுக.

 14. 7 x 3 = 21
 15. மேய்ச்சல் சமூகத்தின் இயல்புகளை ஆய்க.

 16. தொடக்க வேதகால சமூகத்திற்கும் பின் வேதகால சமூகத்திற்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடுகளைக் காட்டுக.

 17. ஆதிச்சநல்லூரிலுள்ள புதை மேட்டிலிருந்து  கிடைத்தவைகளை பட்டியலிடுக.

 18. ரிக் வேதகால பெண்களின் நிலையை பற்றி கூறுக.

 19. ரிக் வேதகால சமூகத்தின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

 20. பிந்தைய வேதகால பெண்கள் நிலையை கூறுக.

 21. பின் வேதகாலத்தில் தனிச்சிறப்பியல்புகள் யாவை?

 22. 2 x 5 = 10
 23. இந்தியாவில் பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டப் பண்பாடுகளைப் பற்றி விவரி.

 24. வேதகால அரசியல் மற்றும் நிர்வாகம் குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைக .

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு Chapter 2 பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 2 Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures Important Questions )

Write your Comment