பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

  (a)

  சாஞ்சி

  (b)

  வாரணாசி

  (c)

  சாரநாத்

  (d)

  லும்பினி

 2. அஜாத சத்ருவுக்கும் புத்தருக்குமிடையேயான சந்திப்பைக் குறிப்பிடும் பெளத்த நூல் _____________ 

  (a)

  சீவகசிந்தாமணி

  (b)

  அச்சரங்கசூத்திரம்

  (c)

  கல்பசூத்திரம் 

  (d)

  சமண்ணப சுத்தம் 

 3. பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

  (a)

  பெளத்தம்

  (b)

  சமணம்

  (c)

  ஆசீவகம் 

  (d)

  வேதம்

 4. தொடக்ககால நூல்களில் _____ மகாஜனபதங்கள் காணப்படுகின்றன.

  (a)

  10

  (b)

  13

  (c)

  16

  (d)

  17

 5. மிகவும் பிரபலமான விரிஜ்ஜி கண சங்கத்தின் தலை நகரம் ______ 

  (a)

  மிதிலை

  (b)

  வைசாலி

  (c)

  ராஜகிருஹம்

  (d)

  தட்சசீலம்

 6. 5 x 2 = 10
 7. மகாவீரருடைய போதனைகளின் மையக்கருத்து என்ன?

 8. ஜனபதங்களுக்கும் மகாஜனபதங்களுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டைக் கூறுக.

 9. தமிழ்நாட்டின் பெளத்த வரலாற்றில் நாகப்பட்டினத்தின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

 10. பதினாறு மகாஜன பதங்களை கூறுக.

 11. புத்த சமண சமயத்தை அறிய உதவும் சான்றுகள் யாவை?

 12. 5 x 3 = 15
 13. காட்டைத் திருத்தியதில் இரும்பின் பங்களிப்பு குறித்து மதிப்பிடுக.

 14. கங்கைச்சமவெளியில் நிகழ்ந்த நகரங்களின் தோற்றத்துக்கான காரணங்கள் யாவை?

 15. இரண்டாம் நகரமயமாக்கத்துக்குப் பிறகு, வளர்ச்சி பெற்ற நகரங்கள் பற்றி எழுதுக.

 16. பொ.ஆ.மு. ஐந்தாம், ஆறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அவைதீகச் சிந்தனையாளர்களை அடையாளம் காண்க.

 17. தமிழ்நாட்டில் சமணம் செலுத்திய செல்வாக்கைக் குறிப்பிடுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. பொ.ஆ.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட அறிவுமலர்ச்சிக்கான காரணங்கள் யாவை?

 20. ஆசீவகம் குறித்து விளக்கவும். மேலும் இந்தியாவில் அதன் பரவலையும் குறிப்பிடவும்.

 21. பெளத்த மத நான்கு சங்கங்களைப்பற்றி விவரி?

 22. தமிழ்நாட்டில் பெளத்த மதத்தின் செல்வாக்கை மதிப்பிடுக?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு Chapter 3 பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 3 Rise Of Territorial Kingdoms And New Religious Sects Important Question Paper )

Write your Comment