பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. வேதப்பாடல்களின் முக்கிய தொகுப்பின் பெயர் 

  (a)

  பிராமணங்கள்

  (b)

  சங்கிதைகள்

  (c)

  ஆரண்யகங்கள்

  (d)

  உபநிடதங்கள்

 2. மேல் கங்கைச்சமவெளிப் பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  குருபாஞ்சாலம்

  (b)

  கங்கைச்சமவெளி

  (c)

  சிந்துவெளி

  (d)

  விதேகா

 3. ஆதிச்சநல்லூர் _______________ மாவட்டத்தில் அமைத்துள்ளது

  (a)

  கோயம்புத்தூர்

  (b)

  திருநெல்வெலி

  (c)

  தூத்துக்குடி

  (d)

  வேலூர்

 4. சிந்து நாகரீகம் மறைந்த கால கட்டம் __________.

  (a)

  பொ.ஆ.மு.1500

  (b)

  பொ.ஆ.மு.1700

  (c)

  பொ.ஆ.மு.1900

  (d)

  பொ.ஆ.மு.2100

 5. ரிக் வேதம் மொத்த ________ கண்டங்களைக் கொண்டுள்ளது.

  (a)

  5

  (b)

  7

  (c)

  10

  (d)

  13

 6. 7 x 2 = 14
 7. வேதகால இலக்கியங்களை வரிசைப்படுத்தவும்.

 8. தொடக்க வேதகாலத்தில் பெண்களின் நிலையைக் கோடிட்டுக்காட்டுக 

 9. ரிக்வேதக் கடவுள்கள் குறித்து எழுதுக

 10. இந்தியாவின் இரும்புக்காலம் குறித்து நீவிர் அறிந்ததென்ன?

 11. ரிக் வேதம் குறிப்பு தருக.

 12. 'பத்து அரசர்களின் போர்' பற்றி கூறுக.

 13. பிந்தைய வேதகால சடங்குகள் பற்றி எழுதுக.

 14. 7 x 3 = 21
 15. தென் இந்தியாவின் செம்புக்காலப் பண்பாடுகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்கவும்.

 16. ரிக்வேத கால சமூகப்பிரிவுகளைக் கோடிட்டு காட்டுக.

 17. மேய்ச்சல் சமூகத்தின் இயல்புகளை ஆய்க.

 18. ஆதிச்சநல்லூரிலுள்ள புதை மேட்டிலிருந்து  கிடைத்தவைகளை பட்டியலிடுக.

 19. ரிக் வேதகால சமூகத்தின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

 20. பிந்தைய வேதகால பெண்கள் நிலையை கூறுக.

 21. பின் வேதகாலத்தில் தனிச்சிறப்பியல்புகள் யாவை?

 22. 2 x 5 = 10
 23. இந்தியாவில் பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டப் பண்பாடுகளைப் பற்றி விவரி.

 24. தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால அகழ்வாய்விடங்களைப் பற்றி விவாதிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு - பண்டைய இந்தியா - செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப் பண்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - Early India - The Chalcolithic, Megalithic, Iron Age and Vedic Cultures Model Question Paper )

Write your Comment