குப்தர் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  6 x 1 = 6
 1. குப்தர் காலம் குறித்த கீழ்க்கண்ட சான்றுகளில் எது நம்ப முடியாதது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

  (a)

  இலக்கியச் சான்றுகள்

  (b)

  கல்வெட்டு சான்றுகள்

  (c)

  நாணயச் சான்றுகள்

  (d)

  கதைகள், புராணங்கள்

 2. _______க்குக் கவிராஜா என்ற பட்டம் அளிக்கப்பட்டது

  (a)

  முதலாம் சந்திரகுப்தர் 

  (b)

  சமுத்திரகுப்தர்

  (c)

  இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்

  (d)

  ஸ்ரீகுப்தர்

 3. _______என்ற சீனப் பயணி பொ.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றாண் டின் இந்திய சமூகத்தைக் குறித்து விரிவாக

  (a)

  இட்சிங்

  (b)

  யுவான்-சுவாங்

  (c)

  பாஹியான்

  (d)

  வாங்-யுவான்-சீ

 4. தர்க்கம் குறித்த முதல் முழுமையான பெளத்த நூலை எழுதியவர் _______

  (a)

  திக்நாகர்

  (b)

  வசுபந்து

  (c)

  சந்திரகாமியா

  (d)

  வராகமிகிரர்

 5. _______என்பது காளிதாசரின் முக்கியமான கவிதைப் படைப்பாகும்

  (a)

  சாகுந்தலம்

  (b)

  ரகுவம்சம்

  (c)

  குமாரசம்பவம்

  (d)

  மேகதூதம்

 6. 33 வரிகளில் அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டில் சமுத்திர குப்தரின் ஆட்சியை பற்றி பொறித்தவர்

  (a)

  காரவேலர்

  (b)

  ஹரிசேனர்

  (c)

  வாகடக

  (d)

  ஈரண்

 7. 6 x 2 = 12
 8. ஸ்கந்தகுப்தர் வரையிலான குப்த அரசர்களின் பட்டியலைக் காலவரிசைப்படி எழுதுக

 9. ஹுணர் குறித்து என்ன அறிவீர்?

 10. பெளத்த அறிஞர்களையும் அவர்களது படைப்புகளையும் பட்டியலிடுக

 11. அலகாபாத் பாறைக் கல்வெட்டுக் குறித்து கூறுக.

 12. குப்தர்கால இளகிய இலக்கணம் யாவை?

 13. குப்தர்கால மருத்துவ அறிவியலை பற்றி கூறுக?

 14. 4 x 3 = 12
 15. குப்தப் பேரரசின் நிர்வாகப் பிரிவுகளைக் கூறுக.

 16. குப்தர் காலத்தில் சமண இலக்கியம் வளர்ந்தது குறித்து விவரிக்கவும்

 17. குப்தப் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணங்கள் யாவை ? ஏதேனும் மூன்று காரணங்களைக் கூறுக.

 18. சமயம் சாரா இலக்கியங்கள் யாவை?

 19. 2 x 5 = 10
 20. ”குப்தர் காலம் பண்டைய இந்தியாவின் பொற்காலம்”. விவாதிக்கவும்

 21. குப்தர் காலத்து வணிகக் குழுக்களின் பங்கை ஆய்வு செய்க .

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு - குப்தர் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard History - The Guptas Model Question Paper )

Write your Comment