பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்தற்கு முந்தைய காலகட்டம் ___________ எனப்படுகிறது.

  (a)

  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்

  (b)

  வரலாற்றுக்காலம்

  (c)

  பழங் கற்காலம்

  (d)

  புதிய கற்காலம்

 2. வரலாற்றின் பழமைமையான காலம்_________ ஆகும்.

  (a)

  பழங் கற்காலம்

  (b)

  புதிய கற்காலம்

  (c)

  செம்புக்காலம்

  (d)

  இரும்புக்காலம்

 3. பழங் கற்காலக் கருவிகள் முதன்முதலில் ______________ இல் அடையாளம் காணப்பட்டன

  (a)

  1860

  (b)

  1863

  (c)

  1873

  (d)

  1883

 4. மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பாகோர்-1, பாகோர்-3 ஆகியவை ______________ நாகரிகம் நிலவிய இடங்கள்

  (a)

  கீழ்ப்பழங்கற்காலம்

  (b)

  இடைப்பழங்கற்காலம்

  (c)

  மேல்பழங்கற்காலம்

  (d)

  புதிய கற்காலம்

 5. மெஹர்கார் _________ பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது.

  (a)

  பழைய கற்காலப்

  (b)

  புதிய கற்காலப்

  (c)

  இடைக்கற்காலப்

  (d)

  செம்புக்காலப்

 6. செம்பு கற்காலத்தை தொடர்ந்து வந்த காலம் _______ 

  (a)

  பழைய கற்காலம்

  (b)

  புதிய கற்காலம்

  (c)

  இரும்புக்காலம்

  (d)

  இடைக்கற்காலம்

 7. ஹரப்பா பண்பாட்டின் துறைமுக நகரம்____ 

  (a)

  காலிபங்கன்

  (b)

  லோத்தல்

  (c)

  பனவாலி

  (d)

  ரூபார்

 8. ஹரப்பாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் நாகரீதத்தையும் உணர்ந்து, அங்கு ஆய்வு நடத்தக் காரணமாக இருந்தவர் ________.

  (a)

  சார்லஸ் மேசன்

  (b)

  அலெக்ஸாண்டர் ப்ரன்ஸ் 

  (c)

  சர் ஜான் மார்ஷ்ல்

  (d)

  அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம்

 9. ________ எனப்படும் படிக்கக்ல்லில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை ஹரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.

  (a)

  குவார்ட் சைட்

  (b)

  கிரிஸ்டல்

  (c)

  ரோரிசெர்ட்

  (d)

  ஜாஸ்பார்

 10. மனித இனத்தின் மூதாதையர் முதலில் _______ தோன்றி பின்னர் உலகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்றனர்.

  (a)

  அமெரிக்காவில்

  (b)

  ஆஸ்திரேலியாவில்

  (c)

  இந்தியாவில்

  (d)

  ஆப்ரிக்காவில்

 11. 5 x 2 = 10
 12. வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்துக்கான ஆய்வுக்கு உதவும் சான்றுகள் யாவை?

 13. பழங்கற்காலம் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது?

 14. ஹோமினின் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 15. ஹோமா எரக்டஸ்: குறிப்பு வரைக.

 16. நர்மதை மனிதன் குறிப்பு வரைக.

 17. 5 x 3 = 15
 18. அச்சூலியன் சோஹானியக் கருவித் தொழில்நுட்பம் குறித்து எழுதுக

 19. இந்தியாவின் இடைப் பழங்கற்காலத்தின் முக்கியக் கூறுகளை எழுதுக.

 20. இடைக்கற்கால நாகரிகம் நிலவிய இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

 21. புதிய கற்கால புரட்சி - வரையறு:

 22. ஹரப்பா மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பொருளாதார உற்பத்தியும் பற்றி கூறுக.

 23. 3 x 5 = 15
 24. வரலாற்றுக்கு முந்தைய இந்தியா குறித்து விளக்குக.

 25. கீழ் மற்றும் இடைப்பழங்கற்காலப் பண்பாடுகளை ஒப்பிடுக.

 26. இந்தியா ஹரப்பா நகரிகக் காலத்தில் பல்வேறு பண்பாடுகளின் கலவையாக இருந்தது ஆராய்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வரலாறு Chapter 1 பண்டைய இந்தியா - தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard History Chapter 1 Early India - From the Beginnings to the Indus Civilisation Important Question Paper )

Write your Comment