கணக்கியல் அறிமுகம் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. நிதிநிலைக் கணக்கின் அடிப்படையாக விளங்குவது

  (a)

  சமூகக் கணக்கியல்

  (b)

  காரியதரிசிகளின் கணக்கியல்

  (c)

  மேலாண்மைக் கணக்கியல்

  (d)

  பொறுப்பு கணக்கியல்

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது கணக்கியலின் முதன்மை நோக்கம் ஆகாது

  (a)

  நடவடிக்கைகளை முறையாகப் பதிவு செய்தல்

  (b)

  வணிகத்தின் இலாபம் ஈட்டும் திறனை அறிந்து கொள்ளுதல்

  (c)

  நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை அறிந்து கொள்ளுதல்

  (d)

  வரிவிதிக்கும் அதிகாரிகளிடம் வரித்தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல்

 3. நிதித்தகவல்களின் அகப்பயனாளராகக் கருதப்படுபவர் யார்?

  (a)

  கடனீந்தோர்

  (b)

  பணியாளர்

  (c)

  வாடிக்கையாளர்

  (d)

  அரசு

 4. நிறுவனம் பிறர்க்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள்.

  (a)

  பொறுப்பாகும்

  (b)

  செலவாகும்

  (c)

  வருமானமாகும்

  (d)

  கடனீந்தோர் ஆவர்

 5. நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதாரமாக விளங்கக் கூடிய ஆவணத்தினை அழைப்பது.

  (a)

  கணக்கு

  (b)

  நடவடிக்கை

  (c)

  சான்றுச்சீட்டு

  (d)

  இடாப்பு

 6. பொருளை உற்பத்தி செய்ய அல்லது பண்டங்கள் பணியினை விற்பனை செய்யும் நிலைக்கு கொண்டு வர ஆகும் தொகை.  

  (a)

  செலவுகள்

  (b)

  வருவாய் 

  (c)

  ஆதாயம்

  (d)

  முதலீடு

 7. _______________________ நிதிநிலை அறிக்கைகளான வியாபாரக் கணக்கு இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் இருப்பு நிலைக் குறிப்பு ஆகியவற்றை தயாரிப்பதன் முடிவடைகிறது. 

  (a)

  அடக்கவில்லைக் கணக்கியல்

  (b)

  நிதி ஆலோசகர்

  (c)

  வரி மேலாளர்

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 8. கணக்காளரின் பணி __________________ 

  (a)

  ஏடுகளைப் பராமரிப்பவர் 

  (b)

  நிதி ஆலோசகர்

  (c)

  வரி மேலாளர்

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 9. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் தொழிற்புரட்சி ஏற்படக் காரணம் ________________ 

  (a)

  பஞ்சமும் பட்டினியும்

  (b)

  இயற்க்கைச் சீரழிவுகள்

  (c)

  அதிக அளவிலான மக்கள் தொகைப் பெருக்கம்

  (d)

  அரசர்களின் ஆதிக்கம்

 10. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட தொழிற்புரட்சியின் விளைவுகள்_________________

  (a)

  மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு

  (b)

  நாடுகள் பெருக்கம்

  (c)

  இயற்கைச் சீரழிவுகள்

  (d)

  பேரளவு உற்பத்தி மற்றும் கடன் நடவடிக்கைகள்

 11. 6 x 2 = 12
 12. கணக்கியல் தகவல்களில் ஆர்வமுடைய நபர்கள் யாவர்?

 13. கணக்கியல் தகவல்களை பதிவு செய்யும் எவையேனும் இரண்டு அடிப்படைகளின் பெயர்களைத் தருக.

 14. நடவடிக்கை என்றால் என்ன?

 15. கணக்கு என்றால் என்ன?

 16. முதல் என்றால் என்ன?

 17. சான்றுச்சீட்டு என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. கணக்கியல் தகவல்களில் பின்வரும் பயனீட்டாளர்கள் ஏன் ஆர்வமாக உள்ளனர்? (அ) முதலீட்டாளர்கள்  (ஆ) அரசு

 20. நவீன வணிக உலகில் கணக்காளரின் பங்களிப்பு பற்றி விளக்குக.

 21. கணக்கியலின் நோக்கங்கள் யாவை?

 22. கணக்கியலின் பண்புகளை எழுதுக.

 23. கணக்கியல் சுழலின் படிநிலைகளை விளக்குக.

 24. அகப் பயனீட்டாளர்களை பற்றி எழுதுக.

 25. 2 x 5 = 10
 26. கணக்கியலின் பணிகள் கீழ்கண்டவாறு விவரிக்கப்படுகின்றன.

 27. புறப் பயனீட்டாளர்கள் என்பவர் யார்? அவற்றின் கீழ் வருபவர்களை பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணக்குப்பதிவியல் Chapter 1 கணக்கியல் அறிமுகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Accountancy Chapter 1 Introduction to Accounting Important Question Paper )

Write your Comment