12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் பொது தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - 2021

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:45:00 Hrs
Total Marks : 70

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, bool given

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 316

  பகுதி - I

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

  கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்

  15 x 1 = 15
 1. Page Maker சன்னல் திரையில் கருப்பு நிற எல்லைக் கோட்டிற்கு வெளியில் இருக்கும் பகுதி _________ என அழைக்கப்ப டும்.

  (a)

  page

  (b)

  pasteboard

  (c)

  blackboard

  (d)

  dashboard

 2. உரையை பதிப்பிக்க பயன்படும் கருவி எது?

  (a)

  Text tool

  (b)

  Type tool

  (c)

  Crop tool

  (d)

  Hand tool

 3. In Design -னுள்ள ஒவ்வொரு உரையின் துண்டுப் பகுதியும்

  (a)

  உரைச் சட்டம் (text frame)

  (b)

  வடிவம் (shape)

  (c)

  பிடிபலகை (clipboard)

  (d)

  ஏதுமில்லை

 4. …………………என்பது Indesign னுள்ள அனைத்து கருவிகளையும் கொண்டுள்ள பெட்டியாகும்.

  (a)

  கருவி பலகம்

  (b)

  காட்டுப்பாட்டுப் பலகம்

  (c)

  கொள்கலன்

  (d)

  இல்லை

 5. வெக்டார் வரைகலையானது _________ கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றது

  (a)

  கோடுகள் மற்றும் வளைவுகள்

  (b)

  கோடுகள் மட்டும்

  (c)

  படப்புள்ளி

  (d)

  இவையேதுமில்லை

 6. செந்தர கருவிப்பட்டைக்கு (Stadard toolbar) அடுத்திருப்பது _________.

  (a)

  பண்பு பட்டை

  (b)

  தலைப்பு பட்டை

  (c)

  பட்டி பட்டை

  (d)

  நிலைமை பட்டை

 7. எத்தனை வகை சுருள்கள் உள்ளன?

  (a)

  5

  (b)

  3

  (c)

  2

  (d)

  7

 8. _________ என்பது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஊடக வகையான உரை, தரைகலை, ஒளிக்காட்சி, அசைவூட்டல் மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வகைப் பயன்பாட்டைக் குறிக்கும்.

  (a)

  நிறைவேற்றப்படும் கோப்பு

  (b)

  கணினி பதிப்பகம்

  (c)

  பல்லூடகம்

  (d)

  மீவுரை

 9. _________ என்பது அசையா நிழற்படங்களை தொடர்ச்சியான இயக்கமாக காட்சிப்படுத்தும் செயல்.

  (a)

  உரை வடிவம்

  (b)

  ஒலி

  (c)

  MP3

  (d)

  அசைவூட்டல்

 10. ஒரு புதிய Flash ஆவணத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

  (a)

  Insert → New

  (b)

  Ctrl+W

  (c)

  File → New

  (d)

  Ctrl+D

 11. Flashல் நீங்கள் உருவாக்கும் எந்த உள்ளடக்கமாயினும் அது ______ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  வரைகலை

  (b)

  இடைமுகம்

  (c)

  அசைவுப்படம்

  (d)

  பயன்பாடு

 12. எந்த கருவி ஒரு வரைபடத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதியை பெரிதாக்கி காட்டும்.

  (a)

  The Free Transform Tool

  (b)

  The Rectangle tool

  (c)

  The Zoom tool

  (d)

  The Selection tool

 13. ஆட்டோகேட் 2016ஐ உருவாக்கி விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் _________

  (a)

  Microsoft Corporation

  (b)

  Adobe, Inc.

  (c)

  Autodesk, Inc.

  (d)

  Sun

 14. சிவப்பு நிற “A” பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால் தோன்றும் பட்டி _________

  (a)

  Application

  (b)

  Edit

  (c)

  Layout

  (d)

  Window

 15. UCS என்பது எதன் குறுக்கம்?

  (a)

  User Coordinate System

  (b)

  User Currency System

  (c)

  User Control System

  (d)

  User Computer System

 16. பகுதி - II

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்வினா எண் 24க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  7 x 2 = 14
 17. பேஜ்மேக்கர் மென்பொருளில் ஒரு புதிய ஆவணத்தை எவ்வாறு திறக்கலாம்?

 18. தொடர்புள்ள உரை என்றால் என்ன?

 19. எத்தனை வகையான கொடநிலை பக்க அமைவுகள் உள்ளன? அவை எவை?

 20. Corel Draw வில் பண்பு பட்டை (Property Bar) என்றால் என்ன?

 21. வரையறு – அசைவூட்டல் மற்றும் அதன் சிறப்பம்சம்.

 22. Adobe Professional Flash CS6ஐ தொடங்க தேவையான படிநிலைகளை எழுதுக.

 23. காலக்கோட்டின் (Timeline) ன் தேவை என்ன?

 24. லைன் (LINE) கட்டளையைப் பயன்படுத்தும் போது பல கோணத்தை முடிக்கப் பயன்படும் விரைவான வழிமுறையைக் கூறு.

 25. ஆட்டோகேடில் ஒரு கட்டளை செயல்பாட்டில் இருக்கும் போது அதிலிருந்து எவ்வாறு வெளியேறலாம்?

 26. பகுதி - III

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்வினா எண் 33க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  7 x 3 = 21
 27. பிரிக்கப்பட்ட உரைத்தொகுதியை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 28. In Design -ல் உள்ள View கட்டளைகள் யாவை?

 29. ஒரு பொருளை எப்படி உருவாக்குவாய் என விரிவாக விவரி?

 30. Corel Draw வில் ஒரு செவ்வகத்தை வரைவதற்கு படிநிலைகளை எழுதுக.

 31. Flyout னுடைய எந்த கருவியானது நட்சத்திர கருவியினை கொண்டிருக்கும்?

 32. பல்லூடக கூறுகளை சுருக்கமாக விவரி.

 33. பல்லூடகத்தில் உள்ள பல்வேறு கோப்பு வடிவங்கள் பற்றி விவரிக்கவும்.

 34. கீழ்கண்ட செயல்களை செய்ய உதவும் கருவிகளை கூறுக.
  அ. கோடு வரைதல்
  ஆ. தற்போக்கு உருவம் வரைதல்
  இ. நீங்கள் வரைந்தவற்றை அழித்தல்

 35. பொருள்களை உருவாக்குவதற்கான ஏதேனும் மூன்று கட்டளைகளைக் கூறு.

 36. பகுதி - IV

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

  5 x 5 = 25
  1. உரைத்தொகுதியிலுள்ள உரையை சட்டத்திற்கு எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

  2. பாலிகான் டூலைப் பயன்படுத்தி ஒரு நட்சத்திரம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

  1. பாதையில் ஒரு வகையினை உருவாக்க படிநிலைகளை எழுதுக

  2. வரைகலை சட்டத்தில் எவ்வாறு படத்தை சேர்ப்பாயி படிநிலைகளை எழுதுக.

  1. கட்டங்களை (Grid) வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

  2. பல்லூடக உருவாக்க குழுவின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் விரிவாக எழுதவும்.

  1. Flash சன்னல் திரையில் பயன்படுத்தும் கூறுகளை விவரி.

  2. Tools பலகத்தில் காணப்படும் கருவிகள் சிலவற்றை விவரி.

  1. ஆட்டோகேட் இடைமுகத்தைப் பற்றி விவரி.

  2. ரெக்டாங்கல் பொருளைப் பற்றி எழுதுக. ஆட்டோகேடில் செவ்வகம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் பொது தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - 2021 - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus Annual Exam Model Question Paper - 2021

Write your Comment