12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் பொது தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - 2021

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:45:00 Hrs
Total Marks : 70

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, bool given

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 316

  பகுதி - I         

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

  கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

  15 x 1 = 15
 1. எந்த பட்டியில் New கட்டளை இடம்பெற்றுள்ளது?

  (a)

  File menu

  (b)

  Edit menu

  (c)

  Layout menu

  (d)

  Type menu

 2. Place கட்டளை _________ பட்டியில் இடம்பெற்றிருக்கும்.

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Layout

  (d)

  Window

 3. ஆவணத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதி

  (a)

  ஒட்டுப்பலகை (paste board)

  (b)

  வெள்ளைப் பகுதி (white space)

  (c)

  வெற்றுப்பரப்பு (empty space)

  (d)

  வெற்றிடம் (vacuum)

 4. …………………என்பது Indesign னுள்ள அனைத்து கருவிகளையும் கொண்டுள்ள பெட்டியாகும்.

  (a)

  கருவி பலகம்

  (b)

  காட்டுப்பாட்டுப் பலகம்

  (c)

  கொள்கலன்

  (d)

  இல்லை

 5. Corel Drawவில் ஒரு ஆவணத்தை மூட _________ னை அழுத்த வேண்டும்.

  (a)

  Ctrl + F4

  (b)

  Ctrl + F3

  (c)

  Shift + F4

  (d)

  Alt + F4

 6. _________ சாவி சர்மானம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பொருளின் பிரதியினை உருவாக்க உதவுகின்றது.

  (a)

  Ctrl + D

  (b)

  Ctrl + C

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 7. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை இணைக்க _______ னை அழுத்தவும்.

  (a)

  Ctrl + D

  (b)

  Ctrl + L

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 8. பல்லூடகத்தை உருவாக்க நமக்கு தேவையானவை: வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் _________

  (a)

  வலையமைப்பு

  (b)

  CD இயக்கி

  (c)

  நல்ல யோசனை

  (d)

  நிரலாக்க திறன்

 9. பின்வருவனவற்றில் பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

  (a)

  TIFF

  (b)

  BMP

  (c)

  RTF

  (d)

  JPEG

 10. Adobe Flash நிரல் மூலம் நீங்கள் எதனை உருவாக்க முடியும்?

  (a)

  அனிமேஷன்கள்

  (b)

  வலை பயன்பாடுகள்

  (c)

  விளையாட்டு

  (d)

  மேலே உள்ள அனைத்தும்

 11. கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலான பதாகைகளை (Banner) _____ மூலம் உருவாக்கலா ம்.

  (a)

  Access

  (b)

  Word

  (c)

  Flash

  (d)

  Excel

 12. நீங்கள் துரிகையை பயன்படுத்தி வரைவது போன்று கோடுகள் வரைய உதவும் கருவி

  (a)

  Brush Tool

  (b)

  Lasso Tool

  (c)

  Text Tool

  (d)

  Zoom Tool

 13. பயன்பாட்டுப் பட்டியின் மேல் பகுதியில் தோன்றும் பட்டை எது?

  (a)

  Menu

  (b)

  Search

  (c)

  Toolbar

  (d)

  Title

 14. கட்டளைச் சாளரம் தோன்றவில்லையெனில் எந்த விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

  (a)

  Ctrl + 1

  (b)

  Ctrl + 9

  (c)

  Ctrl + 8

  (d)

  Ctrl + 7

 15. UCS என்பது எதன் குறுக்கம்?

  (a)

  User Coordinate System

  (b)

  User Currency System

  (c)

  User Control System

  (d)

  User Computer System

 16. பகுதி - II

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்வினா எண் 24க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  7 x 2 = 14
 17. DTP மென்பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 18. தொடர்புள்ள உரை என்றால் என்ன?

 19. பந்தியில் எண் வரிசை மற்றும் புல்லட் குறியீடு உருவாக்க உதவும் படிநிலையை எழுதுக

 20. Corel Drawவில் டாக்கர் (Docker) என்றால் என்ன?

 21. ஒளிக்காட்சி கோப்பு வடிவங்களைப் பட்டியலிடுக.

 22. Flash என்பது என்ன?

 23. Adobe Professional Flash CS6ஐ தொடங்க தேவையான படிநிலைகளை எழுதுக.

 24. ஆட்டோகேடில் ஒரு கட்டளை செயல்பாட்டில் இருக்கும் போது அதிலிருந்து எவ்வாறு வெளியேறலாம்?

 25. இதுவரை சேமிக்காத கோப்பை முதல் முறையாக சேமிக்கும் பொழுது, பயன்பாட்டுப் பட்டிப்பட்டையிலிருந்து Save அல்லது Save As… என்பதைக் கிளிக் செய்தால் என்ன தோன்றும்?

 26. பகுதி - III

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்வினா எண் 33க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  7 x 3 = 21
 27. பேஜ்மேக்கரில் உள்ள ஏதேனும் மூன்று கருவிகளின் குறும்படங்களையும், அதன் பயன்களையும் கூறு.

 28. பெரிதாக்குதலுடன் (Zooming) தொடர்புடைய சார்புகளுக்கான அனைத்து விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளை பற்றி எழுதுக

 29. கருவி பலகத்திலுள்ள வரைபட சட்டங்கள் எத்தனை? அவை யாவை?

 30. Corel Draw வில் ஒரு செவ்வகத்தை வரைவதற்கு படிநிலைகளை எழுதுக.

 31. இரண்டு வகையான சுருள்கள் என்பவை என்ன? விளக்குக.

 32. பல்லூடக கூறுகளை சுருக்கமாக விவரி.

 33. அசைவூட்டலின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்களை விவரிக்கவும்.

 34. Zoom கருவி மற்றும் Hand கருவி வேறுபாடுகளைக் கூறுக.

 35. LINE கட்டளையில் உள்ள Undo தேர்வின் பயன்களை எழுதுக.

 36. பகுதி - IV

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

  5 x 5 = 25
  1. சட்டத்தில் உரையை வைப்பதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

  2. உரைத்தொகுதியிலுள்ள உரையை சட்டத்திற்கு எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

  1. சிறு குறிப்பு எழுதுக
   (i) பயன்பாட்டு பட்டை (Application bar)
   (ii) ஆவண தொகுதி (Documen Tab)
   (iii) கருவி பலகம் (Tools pannel)

  2. ஆவணத்தில் உரையினை வைக்க படிநிலைகளை எழுதுக

  1. பாதையில் உரையினை பொருத்துதல் பற்றி விரிவாக எழுது.

  2. பல்லூடக செயல்கள் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

  1. Flash சன்னல் திரையில் பயன்படுத்தும் கூறுகளை விவரி.

  2. Tools பலகத்தில் காணப்படும் கருவிகள் சிலவற்றை விவரி.

  1. ஆட்டோகேட் இடைமுகத்தைப் பற்றி விவரி.

  2. ரெக்டாங்கல் பொருளைப் பற்றி எழுதுக. ஆட்டோகேடில் செவ்வகம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் பொது தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - 2021 - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus Public Exam Model Question Paper - 2021

Write your Comment