12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய படைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாவிடைகள் - 2021(பொதுத்தேர்வு)

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 75

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, bool given

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 316

  பகுதி I

  25 x 3 = 75
 1.  பேஜ்மேக்கரில் உள்ள தலைப்புப் பட்டை பற்றி குறிப்பு வரைக.

 2. பேஜ்மேக்கரில் உரையை எவ்வாறு நகர்த்துவாய்?

 3. தானமைவு உரைப்பாய்வு மூலம், பிற மென்பொருள்களிலிருந்து உரையை எவ்வாறு செருகுவாய்?

 4. பேஜ்மேக்கரில் உள்ன திரை உருளல் செய்யும் முறைகள் யாவை?

 5. பேஜ்மேக்கரில் ஒரு புள்ளிக் கோட்டை எவ்வாறு வரைவாய்?

 6. பேஜ்மேக்கரில் தேவையில்லாத பக்கங்களை எவ்வாறு நீக்குவாய்?

 7. InDesign - னைப் பயன்படுத்தி எவை நிறைவேற்றப்படுகின்றன?

 8. InDesign-ல் உள்ள உள்ளடக்கத்தைச் சேகரிக்கும் கருவியைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 9. InDesign கருவிப் பலகத்தில் உள்ள சீரமைக்கும் கருவியைப் பற்றி எழுதுக.

 10. உரைச் சட்டத்தில் தட்டச்சு உருவாக்குவதற்கான படிநிலைகள் யாவை?

 11. CorelDRAW-ல் உள்ள Polygon கருவியின் flyout கருவிகளைப் பட்டியலிடு.

 12. CorelDRAW-ல்  Undo, Redo, Revert மற்றும் Repeat செயல்களை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவாய்?

 13. CorelDRAW - ல் உள்ள கலைத்திறனுள்ள உரைக்கும். பத்தி உரைக்கும் இடையேயான வேறுபாடு யாது?

 14. இலக்க ஒலி பற்றி குறிப்பு வரைக. 

 15. BMP மற்றும் DIB என்றால் என்ன ?

 16. MPEG பற்றி குறிப்பு வரைக.

 17. பல்லூடகத்தை உருவாக்கும் படி நிலைகளைப் பட்டியலிடு.

 18. ஃப்ளாஷில் ஒரு புதிய ஆவணத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 19. ஃப்ளாஷில் சதுரம் அல்லது செவ்வகம் வரைவதற்கான படிகளை எழுதவும்.

 20.  ஃப்ளாஷ் பணித்தளத்தில் உரையை எவ்வாறு சேர்ப்பாய்?

 21. ஃப்ளாஷில் Point-to-Point வகையில் பொருட்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வாய்?

 22.  ஃப்ளாஷில் உள்ள பின்வரும் கருவிகளின் பயன் யாது?
  1) Fill color 2) Black and White 3) Swap colors

 23. AutoCADல் போலார் டிராக்கிங் (Polar Tracking)ன் பயன் யாது?

 24. AutoCADல் ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத் தொலைவு அமைப்பைப் பயன்படுத்தி கீழ் இடது மூலையில் (70,70) என்ற புள்ளியைக் கொண்ட 100 அலகுகள் உடைய ஒரு சதுரம் வரைவதற்கான கட்டளை வரிகளை எழுதுக.

 25. AutoCADல் டைனமிக் இன்புட் (Dynamic Input) பொத்தானின் பயன் யாது? 

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய படைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாவிடைகள் - 2021(பொதுத்தேர்வு) - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus Creative Three mark Question with Answer key - 2021(Public

Write your Comment