12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் பொது தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் - 2021

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:45:00 Hrs
Total Marks : 70

  பகுதி - I

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

  கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்

  15 x 1 = 15
 1. எந்த பட்டியில் New கட்டளை இடம்பெற்றுள்ளது?

  (a)

  File menu

  (b)

  Edit menu

  (c)

  Layout menu

  (d)

  Type menu

 2. PageMaker இல் ஆவணத்தை அச்சிடப் பயன்படும் விசைப்பலகை குறுக்கு வழி _______.

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl+P

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+V

 3. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டங்களை ஆக்கிரமித்திடுக்கும் தொடற்ச்சியான உரை……….

  (a)

  கதை (story)

  (b)

  பத்தி (paragraph)

  (c)

  பொருள் (object)

  (d)

  தட்டு (plate)

 4. இரண்டு அல்லது மூன்று வண்ணங்கள் படிப்படியாக இணைந்த கலவை ………

  (a)

  Gradient

  (b)

  நிறக் கலவை (color mix)

  (c)

  Color Palette

  (d)

  எதுவுமில்லை

 5. _________ என்பது ஒரு வெக்டர் வரைகலை பயன்பாடாகும்.

  (a)

  Pagemaker

  (b)

  photoshop

  (c)

  Corel Draw

  (d)

  Ms Word

 6. எந்த கருவி ஒரு பொருளினை தேர்வு செய்ய உதவுகின்றது?

  (a)

  shape கருவி

  (b)

  zoom கருவி

  (c)

  Pick கருவி

  (d)

  Crop கருவி

 7. இணைக்கப்பட்ட பொருளினை தனித்தனியே பிரிக்க ______ னை அழுத்தவும்.

  (a)

  Ctrl + K

  (b)

  Ctrl + C

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 8. பின்வருவனவற்றில் பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

  (a)

  TIFF

  (b)

  BMP

  (c)

  RTF

  (d)

  JPEG

 9. GIF பயன்படுத்தும் வண்ண தேடல் அட்டவணை _______.

  (a)

  8 பிட்

  (b)

  8KB

  (c)

  8 MB

  (d)

  8GB

 10. Flash கோப்புகள் _____  எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  Flash Guides

  (b)

  Flash Movies

  (c)

  Flash Rulers

  (d)

  Flash Timeline

 11. கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலான பதாகைகளை (Banner) _____ மூலம் உருவாக்கலாம்.

  (a)

  Access

  (b)

  Word

  (c)

  Flash

  (d)

  Excel

 12. Flashல் நீங்கள் உருவாக்கும் எந்த உள்ளடக்கமாயினும் அது ______ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  வரைகலை

  (b)

  இடைமுகம்

  (c)

  அசைவுப்படம்

  (d)

  பயன்பாடு

 13. சிவப்பு நிற “A” பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால் தோன்றும் பட்டி _______.

  (a)

  Application

  (b)

  Edit

  (c)

  Layout

  (d)

  Window

 14. கட்டளைச் சாளரம் தோன்றவில்லையெனில் எந்த விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

  (a)

  Ctrl + 1

  (b)

  Ctrl + 9

  (c)

  Ctrl + 8

  (d)

  Ctrl + 7

 15. UCS என்பது எதன் குறுக்கம்?

  (a)

  User Coordinate System

  (b)

  User Currency System

  (c)

  User Control System

  (d)

  User Computer System

 16. பகுதி - II

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்வினா எண் 24க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  7 x 2 = 14
 17. Desktop publishing என்றால் என்ன?

 18. உரைத்தொகுதி என்றால் என்ன?

 19. Adobe in Design ல் பணிப்பகுதி என்றால் என்ன ?

 20. Corel Draw எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது?

 21. பல்லூடகத்தில் உரை (Text) கூறினை வகைப்படுத்துக.

 22. Flash என்பது என்ன?

 23. Adobe Professional Flash CS6ஐ தொடங்க தேவையான படிநிலைகளை எழுதுக.

 24. ரிப்பனில் உள்ள ஒரு பொத்தான் மீது சுட்டுக்குறியை நிறுத்தும் போது என்ன தோன்றும்?

 25. இதுவரை சேமிக்காத கோப்பை முதல் முறையாக சேமிக்கும் பொழுது, பயன்பாட்டுப் பட்டிப்பட்டையிலிருந்து Save அல்லது Save As… என்பதைக் கிளிக் செய்தால் என்ன தோன்றும்?

 26. பகுதி - III

  எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்வினா எண் 33க்கு கட்டாயமாக பதிலளிக்க வேண்டும்.

  7 x 3 = 21
 27. பேஜ்மேக்கர் என்றால் என்ன? அதன் பயன்களை கூறு.

 28. எழுத்துக்களை மேலொட்டு அல்லது கீழோட்டு என எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

 29. ஒரு பொருளை எப்படி உருவாக்குவாய் என விரிவாக விவரி?

 30. Corel Draw வில் வட்டத்தை வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

 31. இரண்டு வகையான சுருள்கள் என்பவை என்ன? விளக்குக.

 32. பல்லூடக கூறுகளை சுருக்கமாக விவரி.

 33. உருவாக்க குழு உறுப்பினர்களின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகளைப் பற்றி எழுதுக.

 34. கீழ்கண்ட செயல்களை செய்ய உதவும் கருவிகளை கூறுக.
  அ. கோடு வரைதல்
  ஆ. தற்போக்கு உருவம் வரைதல்
  இ. நீங்கள் வரைந்தவற்றை அழித்தல்

 35. LINE கட்டளையில் உள்ள Undo தேர்வின் பயன்களை எழுதுக.

 36. பகுதி - IV

  அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

  5 x 5 = 25
  1. சட்டத்தில் உரையை வைப்பதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

  2. பாலிகான் டூலைப் பயன்படுத்தி ஒரு நட்சத்திரம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

  1. ஆவணத்தில் உரையினை வைக்க படிநிலைகளை எழுதுக

  2. வரைகலை சட்டத்தில் எவ்வாறு படத்தை சேர்ப்பாயி படிநிலைகளை எழுதுக.

  1. Corel Draw வில் எவ்வாறு ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்குவாய்?

  2. பல்லூடக செயல்கள் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

  1. Flash சன்னல் திரையில் பயன்படுத்தும் கூறுகளை விவரி.

  2. Tools பலகத்தில் காணப்படும் கருவிகள் சிலவற்றை விவரி.

  1. கட்டளைச் சாளரம் பற்றி விவரி.

  2. ரெக்டாங்கல் பொருளைப் பற்றி எழுதுக. ஆட்டோகேடில் செவ்வகம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் பொது தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் - 2021 - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus Annual  Exam Model Question Paper with Answer key  - 2021

Write your Comment