12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் - 2021(பொதுத்தேர்வு)

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, bool given

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 316

  பகுதி I

  50 x 1 = 50
 1. _________ என்பது ஒரு DTP மென்பொருளாகும்.

  (a)

  Lotus 1-2-3

  (b)

  PageMaker

  (c)

  Maya

  (d)

  Flash

 2. எந்த பட்டியில் New கட்டளை இடம்பெற்றுள்ளது?

  (a)

  File menu

  (b)

  Edit menu

  (c)

  Layout menu

  (d)

  Type menu

 3. Page Maker சன்னல் திரையில் கருப்பு நிற எல்லைக் கோட்டிற்கு வெளியில் இருக்கும் பகுதி _________ என அழைக்கப்ப டும்.

  (a)

  page

  (b)

  pasteboard

  (c)

  blackboard

  (d)

  dashboard

 4. PageMaker ஆவணத்தை மூடுவதற்கான விசைப்பலகை குறுக்கு வழி _________

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl +B

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+W

 5. _________ கருவி ஆவணத்தின் ஒரு பகுதியை ப் பெரிதாக்கிப் பார்க்கப் பயன்படுகிறது.

  (a)

  Text tool

  (b)

  Line tool

  (c)

  Zoom tool

  (d)

  Hand tool

 6. Place கட்டளை _________ பட்டியில் இடம்பெற்றிருக்கும்.

  (a)

  File

  (b)

  Edit

  (c)

  Layout

  (d)

  Window

 7. முழு ஆவணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க விசைப்பலகையில் _________ குறுக்கு வழி சாவி சேர்மானத்தை அழுத்த வேண்டும்.

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl +B

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+D

 8. உரையை பதிப்பிக்க பயன்படும் கருவி எது?

  (a)

  Text tool

  (b)

  Type tool

  (c)

  Crop tool

  (d)

  Hand tool

 9. PageMaker இல் ஆவணத்தை அச்சிடப் பயன்படும் விசைப்பலகை குறுக்கு வழி _________

  (a)

  Ctrl+A

  (b)

  Ctrl+P

  (c)

  Ctrl+C

  (d)

  Ctrl+V

 10. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டங்களை ஆக்கிரமித்திடுக்கும் தொடற்ச்சியான உரை

  (a)

  கதை (story)

  (b)

  பத் தி (paragraph)

  (c)

  பொருள் (object)

  (d)

  தட்டு (plate)

 11. ஒன்றை ஒன்று பார்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இரண்டு ஆவணப் பக்கங்களின் தொகுதி

  (a)

  பரவல் (spread)

  (b)

  கோப்புறை (folder)

  (c)

  கோப்பு (file)

  (d)

  சட்டம் (frame)

 12. …………………என்பது Indesign னுள்ள அனைத்து கருவிகளையும் கொண்டுள்ள பெட்டியாகும்.

  (a)

  கருவி பலகம்

  (b)

  காட்டுப்பாட்டுப் பலகம்

  (c)

  கொள்கலன்

  (d)

  இல்லை

 13. பக்கத்தின் இரண்டு நெடுவரிசைகளுக்கு () அடைப்பட்ட பகுதி ………….

  (a)

  Gatter

  (b)

  வெற்றிடம்

  (c)

  வெற்றுப்பரப்பு

  (d)

  உடுகள் (inter steller)

 14. ஒரு பக்கத்தில் இடம்பெரும் உரைப்பகுதி அல்லது உறுப்பு

  (a)

  வரைகலை (Graphics)

  (b)

  திசையன் (vector)

  (c)

  scalar

  (d)

  ஒவ்வொன்றும் வரையாக இருக்கும்

 15. ………….. என்று Adobe Photoshop போன்ற நிரல் மூலம் உருவாக்கப்படும் படப்புள்ளிகளைக் (pixels) கொண்ட நிழற்படங்கள்

  (a)

  பிட்மேட்

  (b)

  JPEG

  (c)

  PNG

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 16. நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படும் செயலற்ற

  (a)

  Spot நிறங்கள்

  (b)

  நிறச் சாயம்

  (c)

  வண்ணப் பாணிகள்

  (d)

  லேசர் இங்க்

 17. ஒரு பொருளின் உள்ளே இடப்படும் வண்ணம்

  (a)

  நிரப்பு (fill)

  (b)

  எல்லை (stroke)

  (c)

  paint

  (d)

  In – color

 18. ஒரு பொருளின் வெளிப்புறக் கோட்டில் இடப்படும் வண்ணம்

  (a)

  எல்லை (stroke)

  (b)

  நிரப்பு (fill)

  (c)

  out – color

  (d)

  paint

 19. வெக்டார் வரைகலையானது _________ கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றது

  (a)

  கோடுகள் மற்றும் வளைவுகள்

  (b)

  கோடுகள் மட்டும்

  (c)

  படப்புள்ளி

  (d)

  இவையேதுமில்லை

 20. _________ னை பயன்படுத்தி நீங்கள் வெக்டார் வரைகலையினை உருவாக்க முடியும்.

  (a)

  Page Maker

  (b)

  Photoshop

  (c)

  Corel Draw

  (d)

  MS-Word

 21. எந்த கருவி ஒரு பொருளினை தேர்வு செய்ய உதவுகின்றது?

  (a)

  shape கருவி

  (b)

  zoom கருவி

  (c)

  Pick கருவி

  (d)

  Crop கருவி

 22. வட்டத்தை வரைய அந்த கருவி உதவுகின்றது?

  (a)

  Shape கருவி

  (b)

  Ellipse கருவி

  (c)

  Rectangle கருவி

  (d)

  Crop கருவி

 23. எத்தனை வகை சுருள்கள் உள்ளன?

  (a)

  5

  (b)

  3

  (c)

  2

  (d)

  7

 24. _________ சாவியானது Freehand கருவியினை தேர்வு செய்ய உதவுகின்றது.

  (a)

  F2

  (b)

  F3

  (c)

  F4

  (d)

  F5

 25. Corel Drawவில் ஒரு ஆவணத்தை மூட _________ னை அழுத்த வேண்டும்.

  (a)

  Ctrl + F4

  (b)

  Ctrl + F3

  (c)

  Shift + F4

  (d)

  Alt + F4

 26. _________ சாவி சர்மானம் தேர்வு செய்யப்பட்ட பொருளின் பிரதியினை உருவாக்க உதவுகின்றது.

  (a)

  Ctrl + D

  (b)

  Ctrl + C

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 27. இணைக்கப்பட்ட பொருளினை தனித்தனியே பிரிக்க _________ னை அழுத்தவும்.

  (a)

  Ctrl + K

  (b)

  Ctrl + C

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 28. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை இணைக்க _______ னை அழுத்தவும்.

  (a)

  Ctrl + D

  (b)

  Ctrl + L

  (c)

  Ctrl + S

  (d)

  Ctrl + A

 29. பல்லூடகத்தின் குறைபாடுகளில் ஒன்று அதனுடைய _________

  (a)

  விலை

  (b)

  ஒத்துப்போதல்

  (c)

  பயன்பாடு

  (d)

  சார்பியல்பு

 30. விரிவாக்கம் JPEG

  (a)

  Joint Photo exports gross

  (b)

  Joint Photographic experts group

  (c)

  Joint processor experts group

  (d)

  Joint Photographic expression group

 31. பல்லூடகத்தை உருவாக்க நமக்கு தேவையானவை: வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் _________

  (a)

  வலையமைப்பு

  (b)

  CD இயக்கி

  (c)

  நல்ல யோசனை

  (d)

  நிரலாக்க திறன்

 32. பின்வருவனவற்றில் பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

  (a)

  TIFF

  (b)

  BMP

  (c)

  RTF

  (d)

  JPEG

 33. _________ என்பது அசையா நிழற்படங்களை தொடர்ச்சியான இயக்கமாக காட்சிப்படுத்தும் செயல்.

  (a)

  உரை வடிவம்

  (b)

  ஒலி

  (c)

  MP3

  (d)

  அசைவூட்டல்

 34. இணை யத்தின் மூலம் நிகழ்நேர நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக ஒளிப்பரப்புவதை _________ என்கிறோம்.

  (a)

  வலை ஒளிப்பரப்பு

  (b)

  வலை தொகுப்பாளர்

  (c)

  தரவு கையாளுதல்

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை

 35. RTF கோப்பு வடிவத்தை அறிமுகப்படுத்தியது _________

  (a)

  TCS

  (b)

  Micorsoft

  (c)

  Apple

  (d)

  IBM

 36. Adobe Flash நிரல் மூலம் நீங்கள் எதனை உருவாக்க முடியும்?

  (a)

  அனிமேஷன்கள்

  (b)

  வலை பயன்பாடுகள்

  (c)

  விளையாட்டு

  (d)

  மேலே உள்ள அனைத்தும்

 37. Flash பணியிட மையத்தின் நடுவில் உள்ள பெரிய வெள்ளை செவ்வக வடிவம் ____ 

  (a)

  மேடை

  (b)

  காலக்கோடு

  (c)

  திரை

  (d)

  பண்புகள்

 38. கொடாநிலை பணித்தளத்தின் நிறம் வெள்ளை. இதை மாற்ற ________  தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  (a)

  Modify → Document Properties

  (b)

  Modify → Document

  (c)

  Edit → Document

  (d)

  Edit → Document Properties

 39. Flash கோப்புகள் _____  எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  Flash Guides

  (b)

  Flash Movies

  (c)

  Flash Rulers

  (d)

  Flash Timeline

 40. கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலான பதாகைகளை (Banner) _____ மூலம் உருவாக்கலா ம்.

  (a)

  Access

  (b)

  Word

  (c)

  Flash

  (d)

  Excel

 41. Flashல் நீங்கள் உருவாக்கும் எந்த உள்ளடக்கமாயினும் அது ______ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  வரைகலை

  (b)

  இடைமுகம்

  (c)

  அசைவுப்படம்

  (d)

  பயன்பாடு

 42. நீங்கள் துரிகையை பயன்படுத்தி வரைவது போன்று கோடுகள் வரைய உதவும் கருவி

  (a)

  Brush Tool

  (b)

  Lasso Tool

  (c)

  Text Tool

  (d)

  Zoom Tool

 43. கீழ்கண்ட எந்த கருவி, கருவிப் பலகத்தில் ஒரே குழுவில் இடம்பெறவில்லை

  (a)

  Rectangle Tool

  (b)

  Oval Tool

  (c)

  Line Tool

  (d)

  PolyStar Tool

 44. எந்த கருவி ஒரு வரைபடத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதியை பெரிதாக்கி காட்டும்.

  (a)

  The Free Transform Tool

  (b)

  The Rectangle tool

  (c)

  The Zoom tool

  (d)

  The Selection tool

 45. ஆட்டோகேட் என்பது _________ மென்பொருளாகும்.

  (a)

  DTP

  (b)

  Computer-aided design (CAD) and drafting

  (c)

  Text Editing

  (d)

  Video Editing

 46. ஆட்டோகேட் 2016ஐ உருவாக்கி விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் _________

  (a)

  Microsoft Corporation

  (b)

  Adobe, Inc.

  (c)

  Autodesk, Inc.

  (d)

  Sun

 47. சிவப்பு நிற “A” பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால் தோன்றும் பட்டி _________

  (a)

  Application

  (b)

  Edit

  (c)

  Layout

  (d)

  Window

 48. பயன்பாட்டுப் பட்டியின் மேல் பகுதியில் தோன்றும் பட்டை எது?

  (a)

  Menu

  (b)

  Search

  (c)

  Toolbar

  (d)

  Title

 49. கட்டளைச் சாளரம் தோன்றவில்லையெனில் எந்த விசைப்பலகை குறுக்குவழிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

  (a)

  Ctrl + 1

  (b)

  Ctrl + 9

  (c)

  Ctrl + 8

  (d)

  Ctrl + 7

 50. கட்டங்களை (grid) காண்பிக்கவும், மறைக்கவும் (ON or OFF) விசைப்பலகையில் எந்த செயல்பாட்டு விசையை அழுத்த வேண்டும்?

  (a)

  F1

  (b)

  F2

  (c)

  F3

  (d)

  F7

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் - 2021(பொதுத்தேர்வு) - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus One mark Important Questions - 2021(Public Exam)

Write your Comment