12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் - 2021(பொதுத்தேர்வு)

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 125

  பகுதி I

  25 x 5 = 125
 1. பேஜ்மேக்கர் கருவிப்பெட்டியிலுள்ள கருவிகளைப் பற்றி விவரி.

 2. உரைத்தொகுதியிலுள்ள உரையை சட்டத்திற்கு எவ்வாறு மாற்றுவாய்?

 3. பிற மென்பொருள்களில் தயாரிக்கப்பட்ட கோப்புகளை பேஜ்மேக்கரில் பயனர் கட்டுப்பாட்டு உரைப்பாய்வு மூலம் எவ்வாறு செருகுவாய்? விவரி.

 4. பேஜ்மேக்கரில் ஆவணத்தை அச்சிடலை விவரி.

 5. InDesign-ல் புதிய ஆவணத்தை உருவாக்குவதற்கான படிநிலைகளை எழுதுக

 6. பாதையில் ஒரு வகையினை உருவாக்க படிநிலைகளை எழுதுக

 7. InDesign-do உள்ள Type கருவிகளைப் பயன்படுத்துதலை விவரி.

 8. In Design - ல் பொருளை உருமாற்றுவதற்கான பல வழிகளை விவரி.

 9. InDesign-ல் உரையைத் தேர்வு செய்யப் பயன்படும் சாவிச் சேர்மானங்களையும் சுட்டிச் செயல்பாடுகளையும் பட்டியலிடு.

 10. பலகோணங்களை (Polygon) யை படிநிலைகளை எழுதுக.

 11. கட்டங்களை (Grid) வரைய படிநிலைகளை எழுதுக.

 12. கணிப்பொறி வரைகலையின் முக்கிய வகைகளை விவரி.

 13. CorelDRAW-ல் தேர்வு செய்யப்பட்ட பொருட்களை நகலெடுக்க பயன்படும் வழிகள் யாவை?

 14. CorelDRAW ஆவணச் சாளரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை விவரி. 

 15. பல்லூடக செயல்கள் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

 16. பல்லூடக உருவாக்க குழுவின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் விரிவாக எழுதவும்.

 17.  கணினியில் படங்களை உருவாக்கும் முறைகளை விவரி.

 18. Tools பலகத்தில் காணப்படும் கருவிகள் சிலவற்றை விவரி.

 19. ப்ளாஷில் உள்ள Polystar கருவியின் பயன் யாது?அதைப் பயன்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய படிகளை எழுதுக.

 20. ப்ளாஷில் உள்ள Selection கருவியைப் பயன்படுத்தி பொருளைத் தேர்வு செய்யும் பல்வேறு முறைகளை விவரி.

 21. ப்ளாஷில் ஒரு franle-by-frame அசைவுப்பட மாதிரியை உருவாக்கப் பின்பற்ற வேண்டிய படிகளை விவரி:

 22. ஆட்டோகேட் இடைமுகத்தைப் பற்றி விவரி.

 23. ரெக்டாங்கல் பொருளைப் பற்றி எழுதுக. ஆட்டோகேடில் செவ்வகம் வரைவதற்கான வழிமுறைகளைக் கூறு.

 24. Auto CAD இடைமுகத்தில் உள்ள ரிப்பன் காட்சிமுறையை எவ்வாறு மாற்றுவாய்? விவரி.

 25. AutoCAD வரைப்படத்தை அச்சிடுதலுக்கான படிநிலைகளை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் - 2021(பொதுத்தேர்வு) - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus Five mark Important Questions - 2021(Public Exam)

Write your Comment