" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  12 x 5 = 60
 1. இளவுயிரி நிலை எவ்வாறு இனப்பெருக்கநிலையிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது?

 2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைக் கண்டறிந்து ‘அ’, ‘ஆ’ ‘இ’ மற்றும் ‘ஈ’ எனக் குறியிடப்பட்டுள்ள பாகங்களின் பெயர்களைக் குறிக்க.

 3. பால்வினை நோய்கள் எவ்வாறு பரவுகின்றன?

 4. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்களை எழுதுக?

 5. இரண்டு படிநிலை புரதச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் அனுகூலங்கள் யாவை?

 6. நியூக்ளியோசோம் உருவாகும் முறையை விவரி.

 7. காலா-அசார் என்றால் என்ன?

 8. தடுப்பு மருந்துகள் என்றால் என்ன? அதன்வகைகள் யாவை?

 9. உயிர் எதிர்ப்பொருள் எதிர்ப்புத்திறன் எப்பொழுது உருவாகிறது?

 10. வேறுபடுத்துக: கொன்றுண்ணி மற்றும் இரை

 11. மறுசுழற்சி முறைகள் மாசுபாடுகளை குறைப்பதில் எவ்வாறு உதவிபுரிகின்றன?

 12. ஓங்கு மறைத்தலை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th உயிரியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Biology - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment