" /> -->

விலங்கியல் - பரிணாமம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தொன்மையான பூமியில் காணப்பட்ட வாயுக்களைப் பட்டியலிடுக. 

 2. மூன்று வகை புதைபடிவமாக்கல் வகைகளை விவரி

 3. திடீர்மாற்றம், இயற்கைத் தேர்வு மற்றும் மரபியல் நகர்வு ஆகிய நிகழ்வுகள் ஹார்டி– வீன்பெர்க் சமநிலையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை விளக்குக.

 4. டார்வினியக் கோட்பாடுகளுக்கான முக்கிய எதிர் கருத்துக்கள் யாவை?

 5. தொல்லுயிரியல் என்றால் என்ன?

 6. அச்சுகள் என்றால் என்ன?

 7. உயிர் மரபியல் விதி அல்லது தொகுத்துரைக் கோட்பாடு என்றால் என்ன?

 8. நுண் பரிணாமம் என்றால் என்ன?

 9. மரபணு ஓட்டம் என்றால் என்ன?

 10. திடீர் மாற்றக் கொள்கையின் முக்கிய பண்புகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th உயிரியல் - விலங்கியல் - பரிணாமம் இரண்டு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Biology - Zoology - Evolution Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment