" /> -->

தாவரவியல் - பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் கூற்றுகளை கருத்தில் கொண்டு
  சரியான வற்றை தேர்ந்தெடு.
  i) தானியங்கள் புல் குடும்ப உறுப்பினர்கள்
  ii) பெரும்பான்மையான உணவுத் தானியங்கள்
  ஒரு விதையிலைத் தாவரத் தொகுதியைச் சார்ந்தவை

  (a)

  (i) சரியானது மற்றும் (ii) தவறானது

  (b)

  (i) மற்றும் (ii) – இரண்டும் சரியானவை

  (c)

  (i) தவறானது மற்றும் (ii) சரியானது

  (d)

  (i) மற்றும் (ii) – இரண்டும் தவறானது

 2. டெக்டோனா கிராண்டிஸ் என்பது இந்தக் குடும்பத்தின் தாவரம்.

  (a)

  லேமியேசி

  (b)

  ஃபேபேசி

  (c)

  டிப்டீரோகார்பேசி

  (d)

  எபினேசி

 3. டாமெரிடைஸ் இண்டிகாவின் பிறப்பிடம்

  (a)

  ஆப்பிரிக்க வெப்பமண்டலப் பகுதி

  (b)

  தென்னிந்தியா, ஸ்ரீலங்கா

  (c)

  தென் அமெரிக்கா , கிரீஸ்

  (d)

  இந்தியா மட்டும்

 4. பருத்தியின் புது உலகச் சிற்றினங்கள்

  (a)

  காஸிப்பியம் ஆர்போரிடம்

  (b)

  கா. ஹெர்பேசியம்

  (c)

  அ மற்றும் ஆ இரண்டும்

  (d)

  கா. பார்படென்ஸ்

 5. புதிய உலகிலிருந்து உருவான தும், வளர்க்கப்பட்டதுமான ஒரே தானியம்?

  (a)

  ஒரைசா சட்டைவா

  (b)

  டிரிட்டிக்கம் ஏஸ்டிவம்

  (c)

  டிரிட்டிக்கம் டியூரம்

  (d)

  ஜியா மேய்ஸ்

 6. 3 x 2 = 6
 7. வேதிச்சாயத்தை போடும் ஒருவருக்கு எரிச்சல் வருகிறது. நீங்கள் அதற்கு மாறாக எதை சிபாரிசு செய்வீர்கள்.

 8. மனித ஆரோக்கியத்திற்குக் காரணமான உடல் நீர்மங்களின் பெயர்களைத் தருக.

 9. ‘கசப்புகளின் அரசன் ’ என அழைக்கப்படுவது எது? அதன் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடு.

 10. 3 x 3 = 9
 11. மஞ்சளின் பயன்களை பட்டியிலிடுக.

 12. பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது? அவற்றின் நோக்கங்கள் யாவை ?

 13. கொட்டைப்பழங்களின் பயன்களில் நீயறிந்தை எழுதுக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. நறுமணத் தைலங்களில் மல்லி மற்றும் ரோஜாவின் பங்கினைத் தருக

 16. அரிசியின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை தருக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th தாவரவியல் - பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் Book Back Questions ( 12th Botany - Economically Useful Plants And Entrepreneurial Botany Book Back Questions )

Write your Comment