" /> -->

தாவரவியல் - சூழல் மண்டலம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சூழல்மண்டலத்தின் உயிரற்ற கூறு அல்ல?

  (a)

  பாக்டீரியாங்கள் 

  (b)

  கருமையான படிக உருவமற்ற மட்கு 

  (c)

  கரிமக்கூறுகள் 

  (d)

  கனிமக்கூறுகள் 

 2. கீழ்கண்ட எந்த சுழல்மண்டலம் அதிகப்படியான முதல்நிலை உற்பத்தித்திறனைக் கொண்டுள்ளது?

  (a)

  குளச் சூழல்மண்டலம் 

  (b)

  ஏரி சூழல்மண்டலம் 

  (c)

  புல்வெளி சூழல்மண்டலம் 

  (d)

  வனச் சூழல்மண்டலம் 

 3. சூழல்மண்டலம் கொண்டிருப்பது 

  (a)

  சிதைப்பவைகள்

  (b)

  உற்பத்தியாளர்கள் 

  (c)

  நுகர்வோர்கள் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 4. எந்த ஒன்று, உணவுச்சங்கிலியின் இறங்கு வரிசை ஆகும்.

  (a)

  உற்பத்தியாளர்கள் \(\rightarrow\) இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் 

  (b)

  மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) உற்பத்தியாளர்கள் 

  (c)

  மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் 

  (d)

  மூன்றாம்நிலை நுகர்வோர்கள் \(\rightarrow\) உற்பத்தியாளர்கள் \(\rightarrow\) இரண்டாம்நிலை நுகர்வோர்கள் 

 5. கீழ்கண்டவற்றுள் எது படிம சுழற்சியல்ல.

  (a)

  நைட்ரஜன் சுழற்சி 

  (b)

  பாஸ்பரஸ் சுழற்சி 

  (c)

  சல்பர் சுழற்சி 

  (d)

  கால்சியம் சுழற்சி 

 6. 3 x 2 = 6
 7. நிகர முதல்நிலை உற்ப த்தி திறனை விட மொத்த முதல்நிலை உற்ப த்தித்திறன் மிகவும் திறன் வாய்ந்தது. விவாதி

 8. ஆற்றல் பிரமிட் எப்பொழுது நேரானவை காரணம் கூறு.

 9. சூழல்மண்டலத்திருந்து அனைத்து உற்பத்தியாளர்களையும் நீக்கிவிட்டால் என்ன நடைபெறும்? 

 10. 3 x 3 = 9
 11. அனைத்து சூழல்மண்டலங்களிலும் பொதுவாக காணப்படும் உணவுச்சங்கிலியின் பெயரை கண்டறிந்துவிளக்குக. அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

 12. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல்மண்டலத்தின் பிரமிட் வடிவமானது எப்பொழுதும் மாறுபட்ட வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதனை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 13. பொதுவாக மனிதனின் செயல்பாடுகள் சூழல் மண்டலத்திற்கு எதிராகவே உள்ளது. ஒரு மாணவனாக நீ சூழல்மண்டல பாதுகாப்பிற்கு எவ்வாறு உதவுவாய்?

 14. Generic 5
  2 x 5 = 10
 15. கீழ்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு ஒரு பிரமிட் வரைந்து சுருக்கமாக விளக்குக. 
  உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது-பருந்து -50, தாவரங்கள் -1000, முயல் மற்றும் எலி -250+250, பாம்பு மற்றும் ஓணான் 100+50.

 16. வழிமுறை வள ர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை முறைப்படி வரிசைப்படுத்தி, வழிமுறை வளர்ச்சியின் வகையைக் கண்டறிந்து விளக்குக.
  நாணற் சதுப்பு நிலை, தாவரமிதவை உயிரிநிலை, புதர்செடி நிலை, நீருள் மூழ்கிய தாவரநிலை, காடுநிலை, நீருள் மூழ்கி மிதக்கும் நிலை, சதுப்பு
  புல்வெளி நிலை.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th தாவரவியல் - சூழல் மண்டலம் Book Back Questions ( 12th Botany - Ecosystem Book Back Questions )

Write your Comment