தொகை நுண்கணிதம் I இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  (3+x)(2-5x)

 2. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\sqrt { x } \)(x3-2x+3)

 3. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { { x }^{ 4 }-{ x }^{ 2 }+2 }{ x-1 } \)

 4. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { { x }^{ 3 } }{ x+2 } \)

 5. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  f'(x)=ex மற்றும் f(0)=2 எனில், f(x)- ஐ காண்க.

 6. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  2cosx+3sinx+4sec2x-5cosec2x

 7. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  x5\({ e }^{ { x }^{ 2 } }\)

 8. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { e^{ 3logx } }{ { x }^{ 4 }+1 } \)

 9. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { 1 }{ x({ x }^{ 2 }+1) } \)

 10. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \({ e }^{ x }\left[ \frac { 1 }{ { x }^{ 2 } } -\frac { 2 }{ { x }^{ 3 } } \right] \)

 11. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { { e }^{ x } }{ { e }^{ { 2x } }-9 } \)

 12. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { 1 }{ \sqrt { { 9x }^{ 2 }-7 } } \)

 13. பின்வருவனவற்றை இரண்டாம் அடிப்படைத் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி மதிப்பிடுக.
  \(\int _{ 1 }^{ 2 }{ \frac { xdx }{ { x }^{ 2 }+1 } } \)

 14. பின்வருவனவற்றை இரண்டாம் அடிப்படைத் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி மதிப்பிடுக.
  \(\int _{ 0 }^{ 3 }{ \frac { { e }^{ x }dx }{ 1+{ e }^{ x } } } \)

 15. பின்வருவனவற்றை தீர்க்க.
   மற்றும் \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ f(x) } dx\)=2 எனில், c -ன் மதிப்பைக் காண்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகக் கணிதம் Chapter 2 தொகை நுண்கணிதம் I இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Business Maths Chapter 2 Integral Calculus I Two Marks Questions )

Write your Comment