" /> -->

வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. \(\frac { { d }^{ 4 }y }{ dx^{ 4 } } -\left( \frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } \right) +\frac { dy }{ dx } \)=3 என்ற வகைக்கெழு சமன்பாட்டின் படி ஆனது

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 2. y=aex+be−x என்ற சமன்பாட்டில் a-யையும் b யையும் நீக்கக் கிடைக்கும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

  (a)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } -y\)=0

  (b)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } -\frac { dy }{ dx } \)=0

  (c)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } \)=0

  (d)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } \)-x =0

 3. (D2+4)y=e2x இன் நிரப்புச் சார்பு

  (a)

  (Ax+B)e2x

  (b)

  (Ax+B)e-2x

  (c)

  Acos2x+Bsin2x

  (d)

  Ae-2x+Be2x

 4. \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } -8\frac { dy }{ dx } +16y\)=2e4x என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் சிறப்புத் தொகை

  (a)

  \(\frac { { x }^{ 2 }{ e }^{ 4x } }{ 2! } \)

  (b)

  \(\frac { { e }^{ 4x } }{ 2! } \)

  (c)

  x2e4x

  (d)

  xe4x

 5. \(\frac { dy }{ dx } \)+Py=Q என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி எனில் P =

  (a)

  2 tanx

  (b)

  sexx

  (c)

  cos2x

  (d)

  tan2x

 6. y=e-2x(A cosx+B sinx) -ல் A மற்றும் B யை நீக்குவதன் மூலம் அமைக்கப்படும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

  (a)

  y2-4y1+5=0

  (b)

  y2+4y-5=0

  (c)

  y2-4y1-5=0

  (d)

  y2+4y1+5=0

 7. x2+y2=a2 என்பதன் வகைகெழுச் சமன்பாடு

  (a)

  xdy+ydx=0

  (b)

  ydx–xdy=0

  (c)

  xdx–ydx=0

  (d)

  xdx+ydy=0

 8. (3D2+D-14)y=13e2x--ன் சிறப்புத் தொகை

  (a)

  \(\frac { x }{ 2 } \)e2x

  (b)

  xe2x

  (c)

  \(\frac { { x }^{ 2 } }{ 2 } \)e2x

  (d)

  13xe2x

 9. \(\frac { dy }{ dx } =f\left( \frac { y }{ x } \right) \) என்ற வடிவில் உள்ள சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு தீர்க்கப்பட பயன்படுத்தப்படும் பிரதியிடல்

  (a)

  y=v x

  (b)

  v=y x

  (c)

  x=v y

  (d)

  x=v

 10. பின்வருவனவற்றுள் எது சமபடித்தான வகைக்கெழு சமன்பாடாகும்?

  (a)

  (3x-5)dx=(4y-1)dy

  (b)

  xy dx-(x3+y3)dy=0

  (c)

  y2dx+(x2-xy-y2)dy=0

  (d)

  (x2+y)dx(y2+x)dy

 11. 9 x 2 = 18
 12. பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் வரிசை மற்றும் படி காண்க.
  \(\frac { dy }{ dx } \)+2y=x3

 13. (x-α)2+(y-β)2 =r2 -ல் α, β ஆகியவற்றை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

 14. ஆதி வழிச் செல்வதும், மையம் y-அச்சின் மீது அமையுமாறும் உள்ள வட்டக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

 15. தீர்க்க: 
  \(\frac { dy }{ dx } \)=aey

 16. கீழ்வரும் சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.
  (x-y)\(\frac { dy }{ dx } \)=x+3y

 17. பின்வருவனவற்றை தீர்க்க:
  x\(\frac { dy }{ dx } \)+2y=x4​​​​​​​

 18. கீழ்காணும் வகைக்கெழு சமன்பாடுகளை தீர்க்க:
  (D2+D-6)y=e3x+e-3x

 19. தீர்க்க: \(\frac { dy }{ dx } \)+ycosx=2cosx

 20. பின்வருவனவற்றிற்கு வகைக்கெழு சமன்பாடுகளைக் காண்க.
  y=c(x-c)2

 21. 4 x 3 = 12
 22. y=mx+c எனும் நேர்கோட்டுத் தொகுப்பில்
  (i) m ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி
  (ii) c ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி
  (iii) m, c ஆகிய இரண்டுமே மாறத்தக்க மாறிலிகள் எனில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் அமைக்க.

 23. y=ex(acosx+bsinx) என்ற வளைவரைக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

 24. வகைக்கெழு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க : \(\frac { dy }{ dx } =\frac { x-y }{ x+y } \)

 25. தீர்க்க: (D2-3D-4)=0

 26. 2 x 5 = 10
 27. தீர்க்க: ydx-xdy-3x2y2\({ e }^{ { x }^{ 3 } }\)dx=0

 28. ஒரு வளைவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி (x,y)-இல் வரையப்படும் செங்கோடு (1,0) என்ற புள்ளி வழியேச் செல்கிறது. வளைவரை (1,2) என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்லுமாயின், இதனை வகைக்கெழு சமன்பாட்டு வடிவில் மாற்றி, வளைவரையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகக் கணிதம் - வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Business Maths - Differential Equations Model Question Paper )

Write your Comment