" /> -->

வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. கீழ்க்காணும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி ஆகியவற்றைக் காண்க.
  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } +3\left( \frac { dy }{ dx } \right) ^{ 2 }+4y\)=0

 2. y=mx+c எனும் நேர்கோட்டுத் தொகுப்பில்
  (i) m ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி
  (ii) c ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி
  (iii) m, c ஆகிய இரண்டுமே மாறத்தக்க மாறிலிகள் எனில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் அமைக்க.

 3. y=ae4x+be-x என்ற வளைவரைக்கு தொடர்புடைய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

 4. y=ex(acosx+bsinx) என்ற வளைவரைக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

 5. வகைக்கெழு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க : \(\frac { dy }{ dx } =\frac { x-y }{ x+y } \)

 6. தீர்க்க: (D2-3D-4)=0

 7. தீர்க்க: 9y"-12y'+4y=0

 8. தீர்க்க: (D2-2D+1)y=e2x+ex

 9. தீர்க்க: (D2-4D-1)y=e-3x

 10. தீர்க்க: (3D2-D-14)y=\(4-13{ e }^{ \frac { -7 }{ 3 } x }\)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகக் கணிதம் - வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Business Maths - Differential Equations Three Marks Questions )

Write your Comment