" /> -->

தொகை நுண்கணிதம் - I மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { x+2 }{ \sqrt { 2x+3 } } }\)dx

 2. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { 1 }{ \sqrt { x+2 } -\sqrt { x-2 } } } \)dx

 3. மதிப்பிடுக: \(\int { { 3 }^{ 2x+3 } } \)dx

 4. மதிப்பிடுக:\(\int { \left( { x }^{ 2 }-2x+5 \right) } { e }^{ -x }dx\)

 5. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { dx }{ 16-x^{ 2 } } } \)

 6. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { dx }{ 1-25x^{ 2 } } } \)

 7. மதிப்பிடுக: \(\int { \sqrt { { x }^{ 2 }+5 } } \)dx

 8. மதிப்பிடுக: \(\int { \sqrt { 4x^{ 2 }+9 } } \)dx

 9. மதிப்பிடுக: \(\int { \sqrt { { x }^{ 2 }-4x+3 } } \)dx

 10. மதிப்பிடுக \(\int { \frac { { e }^{ x }+7 }{ { e }^{ x } } } \)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகக் கணிதம் - தொகை நுண்கணிதம் - I மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Business Maths - Integral Calculus – I Three Marks Questions )

Write your Comment