" /> -->

சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. சில குடும்ப ங்களில் உள்ள மகிழுந்துகளின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  மகிழ்ந்துகளின் எண்ணிக்கை  0 1 2 3 4
  குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை  30 320 380 190 80

  இவ் விவரங்களைக் கொண்டு நிகழ்தகவு நிறை சார்பை மதிப்பிடுக, மேலும் p(xi) ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு என்பதையும் சரிபார்க்க.

 2. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவு சார்பை பெற்றுள்ள து எனில் 

  X ன் மதிப்புகள் 0 1 2 3 4 5 6 7
  p(x) 0 a 2a  2a 3a a2 2a2 7a2 + a

  (i) a வை கண்டுபிடிக்கவும், மேலும்
  (ii) P(X< 3),
  (iii) P(X> 2) மற்றும்
  (iv) P(2

 3.  எனில், (i) P(X< 3) மற்றும் (ii) P(2< X≤4) ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்

 4. நீங்கள் ஒரு பிழையற்ற நாணயத்தை மூன்று முறை சுண்டுவதாகக் கருதுவோம். இந்த சோதனை யின் வெ ளிப்பா டு சமவாய்ப்பு மாறியாக கருதப்பட் டு, மேலே திருப்பப்பட்ட முகங்களில் உள்ள தலை களின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் நிகழ்தகவு நிறை ச் சார்பை கண்டு பிடிக்கவும். மே லும் நிகழ்தகவு நிறை ச் சார்பின் பண்புகளையும் சரிபார்.

 5. இரண்டு பகடைகள் ஒரே சமயத்தில் வீசப்படுகிறது. இதில் மேலே திருப்பப்பட்ட முகங்களின் கூடுதல் சமவாய்ப்பு மாறியாகக் கருதப்படுகிறது எனில், அதன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பை உருவாக்க.

 6. ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்ட ப்படுகிறது. X என்பது கணக்கிடப்பட்ட தலை களின் எண்ணிக்கை எனில், X இன் திரள்பரவல் சார்பைக் கண்டுபிடிக்க.

 7. கீழே கொடுக்கப்பட் டுள்ள தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவுப் பரவ லுக்கா ன பரவல் சார்பை அமைக்கவும்.

  X=x 1 2 3 4 5 6 7
  P(x) 0.10 0.12 0.20 0.30 0.15 0.08 0.05
 8. ஒருதொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு (p.d.f) f(x)=5x4 ,0≤x≤1 எனில், (i) P[X≤a1]=P[X>a1] மற்றும் (ii) P[X>a2]=0.05
  என்பவற்றைக் கொண்டு a1 மற்றும் a2 ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

 9. ஒரு வானொலிக் குழாயின் ஆயுட்காலமானது (மணி நேர ங்களில்) பின்வரும் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பை கொ.ண்டிருக்கிறது 

  எனில், அதன் பரவல் சார்பை காண்க.

 10. ஒரு குறிப்பிட்ட அடுமனை யில் ஒரு நாளில் விற்று முடிந்த ரொட் டி X-இன் அளவுகள் (நூறு பவுண்டுகளில்) ஒரு எண் சார்நத சமவாய்ப்பு நிகழ்வாகக் கண்டறியப்பட்ட து. அதன் நிகழ்தகவானது, f(x) என்ற நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள து எனில்

  (a) A -இன் மதிப்பை காண்க .
  (b) மறுநாளைக்கு விற்கப்பட விருக்கும் ரொட்டிகளின் எண்ணிக்கை கான பவுண்டுகளின் நிகழ்தகவு என்ன?
  (i) 10 பவுண்டுகளுக்கு அதிகமாக.
  (ii) 10 பவுண்டுகளுக்குக்குறைவாக
  (iii) 5 மற்றும் 15 பவுண்டுகளுக்கு இடையில்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகக் கணிதம் - சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Business Maths - Random Variable And Mathematical Expectation Three Marks Questions )

Write your Comment