" /> -->

களப்பெயர் முறைமை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. DNS பற்றி குறிப்பு வரைக.

 2. IPv4 மற்றும் IPv6 வேறுபடுத்துக

 3. முழுமையான URL சார்பு URL இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 4. களப்பெயர்ப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 5. வலை முகவரி மற்றும் URL ஐ வேறுபடுத்து

 6. 5 x 5 = 25
 7. டிஎன்எஸ் கூறுகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

 8. IP முகவரியை வகைப்படுத்தி விளக்கவும்.

 9. பெயர் சேவையகத்தை விளக்குக.

 10. களப்பெயர் வெளி என்பது யாது? விளக்குக.

 11. DNS எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - களப்பெயர் முறைமை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Applications - Domain Name System Three and Five Marks Questions )

Write your Comment