" /> -->

மடக்கு அமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. மிகவும் கடினமான மடக்கு அமைப்பு

  (a)

  While

  (b)

  Do while

  (c)

  for

  (d)

  இவை ஏதுமில்லை

 2. ஒரு குறிப்பிட்ட தடவை மடக்கினை மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தும் மடக்கினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

  (a)

  வரம்பற்ற மடக்கு (Unbounded)

  (b)

  வரம்புக்குட்பட்ட மடக்கு (Bounded)

  (c)

  While மடக்கு

  (d)

  for மடக்கு

 3. பின்வரும் PHP குறிமுறையை செயல்படுத்தும் போது உலவியில் எவ்வாறு தோன்றும்
  < ?php
  for (\($\)counter = 20; \($\)counter < 10;
  \($\)counter++){
  echo “Welcome to Tamilnadu “;
  }
  echo “Counter is: \($\)counter”;
  ? >

  (a)

  Welcome to Tamilnadu

  (b)

  Counter is: 20

  (c)

  Welcome to Tamilnadu Cunter is: 22

  (d)

  Welcome to Tamilnadu Welcome to Tamilnadu Counder is: 22

 4. PHP நான்கு வகையான மடக்கு நுட்பங்களை ஆதரிக்கிறது.

  (a)

  for மடக்கு

  (b)

  while மடக்கு

  (c)

  foreach மடக்கு

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 5. பின்வரும் PHP குறிமுறைக்கு வெளியீடு என்னவாக இருக்கும்?
  < ? php
  \($\)count=12;
  do{
  printf(“%d squared=%d < br/ > ”,
  \($\)count, pow(\($\)count,2));
  } while(\($\)count < 4);
  ? >

  (a)

  12 squared 141

  (b)

  12 squared=141

  (c)

  “12 squared=141”

  (d)

  இயக்க நேரப்பிழை

 6. பின்வரும் PHP குறிமுறைக்கு வெளியீடு என்னவாக இருக்கும்?
  < ?php
  for (\($\)x = 1; \($\)x < 10;++\($\)x)
  {
  print “*\t”;
  }
  ? >

  (a)

  **********

  (b)

  *********

  (c)

  ************

  (d)

  முடிவில்லா மடக்கு

 7. பின்வ ரும் PHP குறிமுறைக்கு
  வெ ளியீடு என்ன வாக இருக்கும்?
  < ?php
  for (\($\)x = -1; \($\)x < 10;--\($\)x)
  {
  print $x;
  }
  ? >

  (a)

  123456713910412

  (b)

  123456713910

  (c)

  1234567139104

  (d)

  முடிவில்லா மடக்கு

 8. 8 x 2 = 16
 9. for மடக்கை வரையறு.

 10. foreach மடக்கு என்பது என்ன?

 11. மடக்கு அமைப்புகளை பட்டியலிடு

 12. foreach மடக்கின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக

 13. while மடக்கின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக.

 14. do while மடக்கின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக

 15. for மடக்கு மற்றும் foreach மடக்கினை ஒப்பிடுக.

 16. foreach மடக்கின் பயன் என்ன?

 17. 4 x 3 = 12
 18. மடக்கு அமைப்பின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.

 19. மடக்கு அமைப்பின் பயன்களை எழுதுக.

 20. 'Do while' மடக்கினை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக

 21. While மற்றும் Do while மடக்கினை வேறுபடுத்துக.

 22. 3 x 5 = 15
 23. மடக்கு கட்டமைப்பை விவரி.

 24. Do while மடக்கின் செயல்பாடுகளை விவரி.

 25. மடக்கு அமைப்பில் உள்ள அணியை பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - மடக்கு அமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Applications - Looping Structure Model Question Paper )

Write your Comment