" /> -->

மடக்கு அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. மடக்கு அமைப்பின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.

 2. மடக்கு அமைப்பின் பயன்களை எழுதுக.

 3. foreach மற்றும் While மடக்கினை வேறுபடுத்துக

 4. 'Do while' மடக்கினை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக

 5. While மற்றும் Do while மடக்கினை வேறுபடுத்துக.

 6. 5 x 5 = 25
 7. மடக்கு கட்டமைப்பை விவரி.

 8. foreach மடக்கினை விரிவாக விவரி.

 9. Do while மடக்கின் செயல்பாடுகளை விவரி.

 10. for கூற்றின் கருத்துருக்களை விவரி

 11. மடக்கு அமைப்பில் உள்ள அணியை பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - மடக்கு அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Applications - Looping Structure Three and Five Marks Questions )

Write your Comment