" /> -->

வலையமைப்பு வடமிடல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. பூஜ்ய மோடம் கேபிள் என்பதன் பொருள் யாது?

 2. ஈத்தர்நெட் அட்டையின் வகைகளை விவரி.

 3. கம்பி வலை அமைப்புகளுக்கும், கம்பியில்லா வலையமைக்களுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 4. டாங்கிள் என்றால் என்ன?

 5. ஈத்தர்நெட் வடத்தின் வகையைத் தீர்மானிப்பது  எப்படி?

 6. 5 x 5 = 25
 7. பதிவு செய்யப்பட்ட ஜாக் என்றால் என்ன? ஜாக் வகைகளளை சுருக்கமாக விளக்குங்கள்

 8. ஈத்தர்நெட்கே பிளிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் வயரிங் நுட்பங்களை விளக்குங்கள்

 9. RJ45 இணைப்பான் பற்றி விளக்கவும்

 10. ஈத்தர்நெட்கே பிளிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் கூறுகளை விளக்குங்கள்.

 11. நெட்வொர்க் கேபிள்களின் வகைகளை விளக்குங்கள்.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - வலையமைப்பு வடமிடல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Applications - Network Cabling Three and Five Marks Questions )

Write your Comment