" /> -->

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் எதனை கொண்டு ஊடாடும் முறையில் பைத்தான் நிரலை எழுதலாம்?

  (a)

  > > >

  (b)

  < < <

  (c)

  > >

  (d)

  < <

 2. பின்வருவனவற்றுள் பைத்தான் தூண்டுகுறியிலை (> > >) கொண்டு நிரலை எழுத பயன்படும் முறைமை எது? 

  (a)

  ஸ்கிரிப்ட் முறைமை 

  (b)

  மொழிப்பெயர்ப்பி முறைமை

  (c)

  ஊடாடும் முறைமை

  (d)

  நிரல் முறைமை

 3. பைத்தான் நிரலின் தீர்வுகளை உடனடியாக காட்டும் முறைமை எது?

  (a)

  நிரல்பெயர்ப்பி

  (b)

  மொழிபெயர்ப்பி

  (c)

  ஸ்கிரிப்ட்

  (d)

  ஊடாடும்

 4. பைத்தான் நிரல் குறிமுறையை உருவாக்கவும் இயக்கவும் பயன்படுவது எது?

  (a)

  GUI

  (b)

  தூண்டுகுறி

  (c)

  IDLE

  (d)

  CUUI

 5. பைத்தான் Shell சாளரத்தை திறக்க பயன்படும் பொத்தான் எது?

  (a)

  Alt + N

  (b)

  Ctrl + N

  (c)

  Shift + N 

  (d)

  Ctrl + Shift + N

 6. 5 x 2 = 10
 7. பைத்தான் IDLE யை எவ்வாறு தொடங்குவாய்?

 8. பைத்தான் IDLE திரையில் ஊடாடும் முறைமையில் இருப்பதை எவ்வாறு அறிவாய்?

 9. உள்ளீடு - வெளியீடு செயற்கூறுகளின் பயன்பாட்டை எழுதுக.

 10. Print ( ) செயற்கூறின் தொடரியலை எழுதுக.

 11. கீழ்க்காணும் வெளியீட்டை பெற நிரலில் உள்ள கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
  வெளியீடு:
   Enter Number 1 : 34
   Enter Number 2 : 70
   The sum = 104
  நிரல்
   x = __(1)___ (input ("Enter Number 1: "))
   y = ___(2)___ __(3)____ ("Enter Number 2 : "))
   ___(4)___ ("The sum = ", ___(5)____) 
   

 12. 5 x 3 = 15
 13. பைத்தானின் சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

 14. பைத்தான் நிரலாக்கம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 15. inPut( ) செயற்கூறு - சிறுகுறிப்பு வரைக.

 16. பைத்தான் குறிப்புரை - சிறுகுறிப்பு வரைக.

 17. பைத்தான் நிரலின் தொகுப்புகளை எவ்வாறு குறிக்கப்படும்?

 18. 4 x 5 = 20
 19. செயல்முறை ஸ்கிரிப்ட் முறைமை நிரலாக்கம் பற்றி எழுதுக

 20. input ( ) மற்றும் output( ) செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்கு

 21. பைத்தானில் உள்ள வில்லைகள் பற்றி எழுதுக

 22. கீழேகாணும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதவும்.
  x=20
  x+=20
  print ("The x +=20 is =",x)
  x-=5
  print ("The x-=5 is =",x)
  x*=5
  print ("The x*=5 is =",x)
  x/=2
  print ("The x/=2 is =",x)
  x%=3
  print ("The x%=3 is =",x)
  x**=2
  print ("The x**=2 is =",x)
  x//=3
  print ("The x//=3 is =",x)
  #program End

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python - Variables And Operators Model Question Paper )

Write your Comment