வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. \(\sqrt { \frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } } =\sqrt { \frac { dy }{ dx } +5 } \) என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே

  (a)

  2 மற்றும் 3

  (b)

  3 மற்றும் 2

  (c)

  2 மற்றும் 1

  (d)

  2 மற்றும் 2

 2. \(\left( \frac { dx }{ dy } \right) ^{ 3 }+2y^{ \frac { 1 }{ 2 } }\)=x என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

  (a)

  வரிசை 2 மற்றும் படி 1 உடையது

  (b)

  வரிசை 2 மற்றும் படி 3 உடையது

  (c)

  வரிசை 1 மற்றும்படி 6 உடையது

  (d)

  வரிசை 1 மற்றும்படி 2 உடையது

 3. \(\frac { dx }{ dy } \)+Px =Q என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி

  (a)

  \(e^{ \int { pdx } }\)

  (b)

  \(e^{ \int { -pdx } }\)

  (c)

  \(\int { p } dy\)

  (d)

  \(e^{ \int { p } dy }\)

 4. (D2+4)y=e2x இன் நிரப்புச் சார்பு

  (a)

  (Ax+B)e2x

  (b)

  (Ax+B)e-2x

  (c)

  Acos2x+Bsin2x

  (d)

  Ae-2x+Be2x

 5. y=3x+c -இன் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (m மற்றும் c என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்)

  (a)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ dx^{ 2 } } \)=0

  (b)

  y=x\(\frac { dy }{ dx } \)+c

  (c)

  xdy+ydx=0

  (d)

  ydx-xdy=0

 6. 5 x 2 = 10
 7. (x-α)2+(y-β)2 =r2 -ல் α, β ஆகியவற்றை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

 8. ஆதி வழிச்செல்லும் அனைத்து நேர்கோட்டுத் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

 9. செவ்வகலம் 4a ஆகவும், அச்சினை x -அச்சிற்கு இணையாகவும் கொண்ட பரவளையத் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

 10. தீர்க்க: cosx(1+cosy)dx-siny(1+sinx)dy=0

 11. தீர்க்க: (1-x)dy-(1+y)dx=0
   

 12. 5 x 3 = 15
 13. y=mx+c எனும் நேர்கோட்டுத் தொகுப்பில்
  (i) m ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி
  (ii) c ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி
  (iii) m, c ஆகிய இரண்டுமே மாறத்தக்க மாறிலிகள் எனில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் அமைக்க.

 14. y=ae4x+be-x என்ற வளைவரைக்கு தொடர்புடைய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

 15. y=ex(acosx+bsinx) என்ற வளைவரைக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

 16. வகைக்கெழு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க y2dx+(xy+x2)dy=0

 17. வகைக்கெழு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க : \(\frac { dy }{ dx } =\frac { x-y }{ x+y } \)

 18. 4 x 5 = 20
 19. தீர்க்க: 3extany dx+(1+ex)sec2ydy=0, y(0)=\(\frac { \pi }{ 4 } \)

 20. தீர்க்க: sec2xtanydx + sec2ytanxdy=0

 21. தீர்க்க: (x2+1)\(\frac { dy }{ dx } \)+2xy=4x2

 22. தீர்க்க: \(\frac { dy }{ dx } \)-3ycotx=sin2x, இங்கு x=\(\frac { \pi }{ 2 } \) எனில், y=2.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் Chapter 4 வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Business Maths Chapter 4 Differential Equations Important Question Paper )

Write your Comment