" /> -->

தொகை நுண்கணிதம் - I Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. \(\int { \frac { 1 }{ { x }^{ 3 } } dx } \)- ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\frac { -3 }{ { x }^{ 2 } } +c\)

  (b)

  \(\frac { -1 }{ 2x^{ 2 } } +x\)

  (c)

  \(\frac { -1 }{ 3x^{ 2 } } +c\)

  (d)

  \(\frac { -2 }{ x^{ 2 } } +x\)

 2. \(\\ \int { \frac { sin5x-sinx }{ cos3x } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  -cos2x+c

  (b)

  -cos2x+c

  (c)

  -\(\frac{1}{4}\)cos2x+c

  (d)

  -4cos2x+c

 3. \(\int { \frac { logx }{ x } } \)dx (x>0) ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\frac{1}{2}\)(logx)2+c

  (b)

  -\(\frac{1}{2}\)(logx)2

  (c)

  \(\frac{2}{x^2}\)+c

  (d)

  \(\frac{2}{x^2}\)+c

 4. \(\int _{ 0 }^{ - }{ { e }^{ -ex } } dx\) ன் மதிப்பு

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  0

  (d)

  \(\frac{1}{2}\)

 5. \(\int _{ 2 }^{ 3 }{ f(5-x) } dx-\int _{ 2 }^{ 3 }{ f(x) } dx\) -ன் மதிப்பு

  (a)

  1

  (b)

  0

  (c)

  -1

  (d)

  5

 6. 3 x 2 = 6
 7. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக. 
  \(\sqrt { 3x+5 } \)

 8. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  exloga + ealoga-enlogx

 9. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  xnlogx

 10. 3 x 3 = 9
 11. மதிப்பிடுக: \(\int { { \left( x+\frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 2 } } \)dx

 12. மதிப்பிடுக: \(\int { { \left( logx \right) }^{ 2 } } dx\)

 13. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { { x }^{ 3 }dx }{ \sqrt { x^{ 8 }+1 } } } \)

 14. 2 x 5 = 10
 15. மதிப்பிடுக: \(\int { { sin }^{ 2 }xdx } \)

 16. மதிப்பிடுக:
   \(\int _{ 0 }^{ \infty }{ e^{ -x^{ 2 } } } \)dx

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் - தொகை நுண்கணிதம் - I Book Back Questions ( 12th Standard Business Maths - Integral Calculus – I Book Back Questions )

Write your Comment