எண்ணியல் முறைகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. E f (x)=

  (a)

  f(x-h)

  (b)

  f(x)

  (c)

  f(x+h)

  (d)

  f(x+2h)

 2. ∇f(a)=

  (a)

  f(a)+f(a-h)

  (b)

  f(a)-f(a+h)

  (c)

  f(a)-f(a-h)

  (d)

  f(a)

 3. இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகலின் சூத்திரம் எப்பொழுது பயன்படுத்தப்படும்

  (a)

  சமமான இடைவெளிகளுக்கு மட்டும்

  (b)

  சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு மட்டும்

  (c)

  சம மற்றும் சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு

  (d)

  இவற்றுள் ஏதும் கிடையாது

 4. 4 x 2 = 8
 5. மதிப்பிடுக: Δ(log ax)

 6. f(x)=x2+3x மற்றும் h = 1 எனில் Δf(x)=2x+4 என நிறுவுக.

 7. வரைபட முறையைப் பயன்படுத்தி x=48 எனில் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து y-ன் மதிப்பைக் காண்க.

  x 40 50 60 70
  y 6.2 7.2 9.1 12
 8. இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகலைப் பயன்படுத்தி f(x)-ன் மதிப்பை x=15-ல் காண்க.

  x 3 7 11 19
  f(x) 42 43 47 60
 9. 3 x 3 = 9
 10. x = 1,2,3,4,5 எனில் y = f(x) = x3+2x+1 என்ற சார்புக்கு முன்நோக்கு வேறுபாட்டின் அட்டவணையை வடிவமைக்கவும்.

 11. h = 1 எனில், Δ\(\left[ \frac { 5x+12 }{ { x }^{ 2 }+5x+6 } \right] \) -ஐ மதிப்பிடுக.

 12. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைக் கொண்டு 1964 மற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான உற்பத்திகளைக் காண்க.

  வருடம் 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
  உற்பத்தி 200 220 260 - 350 - 430
 13. 2 x 5 = 10
 14. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள  விவரங்களுக்கான இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி 60க்கும் 70க்கும் இடைப்பப்பட்ட நிறை கொண்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

  நிறை (lbs) 0-40 40-60 60-80 80-100 100-120
  மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 250 120 100 70 50
 15. கொடுக்கப்பட்டுள்ள  அட்டவணையிலிருந்து y(10)-ன் மதிப்பை இலக்ராஞ்சியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி காண்க.

  x 5 6 9 11
  y 12 13 14 16

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் - எண்ணியல் முறைகள் Book Back Questions ( 12th Standard Business Maths - Numerical Methods Book Back Questions )

Write your Comment