" /> -->

எண்ணியல் முறைகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. Δ2y0=

  (a)

  y2-2y1+y0

  (b)

  y2+2y1-y0

  (c)

  y2+2y1+y0

  (d)

  y2+y1+2y0

 2. E ≡

  (a)

  1+Δ

  (b)

  1-Δ

  (c)

  1+∇

  (d)

  1-∇

 3. c ஒரு மாறிலி எனில் Δc=

  (a)

  c

  (b)

  Δ

  (c)

  Δ2

  (d)

  0

 4. m மற்றும் n என்பவை மிகை முழுக்கள் எனில் ΔmΔnf(n)=

  (a)

  Δm+nf(x)

  (b)

  Δmf(x)

  (c)

  Δnf(x)

  (d)

  Δm-nf(x)

 5. ‘n’ மிகை முழு எண் எனில், Δn-nf(x)]

  (a)

  f(2x)

  (b)

  f(x+h)

  (c)

  f(x)

  (d)

  Δf(x)

 6. E f (x)=

  (a)

  f(x-h)

  (b)

  f(x)

  (c)

  f(x+h)

  (d)

  f(x+2h)

 7. ∇ ≡

  (a)

  1+E

  (b)

  1-E

  (c)

  1-E-1

  (d)

  1+E-1

 8. ∇f(a)=

  (a)

  f(a)+f(a-h)

  (b)

  f(a)-f(a+h)

  (c)

  f(a)-f(a-h)

  (d)

  f(a)

 9. இலக்ராஞ்சியின் இடைச்செருகலின் சூத்திரம் எப்பொழுது பயன்படுத்தப்படும்

  (a)

  சமமான இடைவெளிகளுக்கு மட்டும்

  (b)

  சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு மட்டும்

  (c)

  சம மற்றும் சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு

  (d)

  இவற்றுள் ஏதும் கிடையாது

 10. f(x(=x2+2x+2 மற்றும் h=1 எனில் Δf(x) - ன் மதிப்பு

  (a)

  2x-3

  (b)

  2x+3

  (c)

  x+3

  (d)

  x-3

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் எண்ணியல் முறைகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (12th Standard Business Maths Numerical Methods One Marks Question And Answer )

Write your Comment