" /> -->

சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. நிகழ்வின் நிகழ்தக வு கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறியின் சாத்தியமுள்ள மதிப்புகளைப் பெருக்குவதன் மூலம் பெறப்பட்ட எந்த மதிப்பு எடையிட்ட சராசரிக்கு சமம் என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  தனித்த மதிப்பு

  (b)

  எடையிட்ட மதிப்பு

  (c)

  எதிர்பார்த்தல் மதிப்பு

  (d)

  திரள் மதிப்பு

 2. x -ஐ விவரிக்கும் நிகழ்தக வு குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட சமமாகவே அல்லது குறைவாகவே  உள்ள நிகழ்தகவு

  (a)

  தனித்த நிகழ்தகவு

  (b)

  திரள் நிகழ்தகவு

  (c)

  விளிம்பு நிகழ்தகவு

  (d)

  தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு 

 3. c ஒரு மாறிலி எனில், E (c)இன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  c f(c)

  (d)

  c

 4. E[X-E(X)]2 

  (a)

  E(X)

  (b)

  E(X2)

  (c)

  V(X)

  (d)

  S.D(X)

 5. 5 x 2 = 10
 6. தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவு சார்பை பெற்றுள்ளது/

  இங்கு ஒரு k மாறிலி எனில்,\(k=\cfrac { 1 }{ 18 } \) என நிறுவுக.

 7. ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது வீச்சு[-3, 3] உடைய நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  வளைவரையின் பரப்பு ஒன்று என்பதை சரிபார்க்கவும்.

 8. சமவாய்ப்பு மாறி வரையறுக்கவும்

 9. தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியை வர யறுக.

 10. மாணவர்கள் A தரநிலையை பெ றுவதற்கான எண்ணிக்கையை வரை யறுக்கும் சமவாய்ப்பு மாறியாக X இருக்கட்டும். கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையிலிருந்து X இன் எதிர்பார்த்தல் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

  X= x 0 1 2 3
  P(X = x) 0.2 0.1 0.4 0.3
 11. 2 x 3 = 6
 12. சில குடும்ப ங்களில் உள்ள மகிழுந்துகளின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  மகிழ்ந்துகளின் எண்ணிக்கை  0 1 2 3 4
  குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை  30 320 380 190 80

  இவ் விவரங்களைக் கொண்டு நிகழ்தகவு நிறை சார்பை மதிப்பிடுக, மேலும் p(xi) ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு என்பதையும் சரிபார்க்க.

 13. ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்ட ப்படுகிறது. X என்பது கணக்கிடப்பட்ட தலை களின் எண்ணிக்கை எனில், X இன் திரள்பரவல் சார்பைக் கண்டுபிடிக்க.

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஆறு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள், ஒரு சிறிய நிறுவனத்தில் ஒரு நிர்வாக நிலைக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். இரண்டு விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணலுக்குத் தே ர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். நேர்க்கா ணல் குழுவில் உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கை X எனக் குறிக்கப்பட்டு. X இன் நிகழ்தகவு நிறை ச் சார்பு பின்வருமாறு கண்ட றியப்பட்டுள்ளது.
   

  X = x 0 1 2
  P(x) \(\cfrac { 2 }{ 11 } \) \(\cfrac { 5 }{ 11 } \) \(\cfrac { 4 }{ 11 } \)

  நேர்காணல் குழுவில் எத்தனை பெண்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

 16. ஒரு குடுவையில் சிவப்பு, கருப்பு, பச்சை , மற்றும் நீலம் ஆகிய நான்கு நிறபந்துகள் உள்ளன. எந்த நிறபந்தையும் பெ ற சமமான நிகழ்தகவு வழங்கப்பட்டுள்ள து. முப்பது சோதனைகளில் பந்துகள் திரும்பி வைக் கும் முறையில், நீலநிறபந்து பெறுவதற்கான எதிர்பார்க்கத்தக்க மதிப்பு என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் - சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் Book Back Questions ( 12th Standard Business Maths - Random Variable and Mathematical Expectation Book Back Questions )

Write your Comment