" /> -->

சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  20 x 1 = 20
 1. நிகழ்வின் நிகழ்தக வு கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறியின் சாத்தியமுள்ள மதிப்புகளைப் பெருக்குவதன் மூலம் பெறப்பட்ட எந்த மதிப்பு எடையிட்ட சராசரிக்கு சமம் என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  தனித்த மதிப்பு

  (b)

  எடையிட்ட மதிப்பு

  (c)

  எதிர்பார்த்தல் மதிப்பு

  (d)

  திரள் மதிப்பு

 2. x -ஐ விவரிக்கும் நிகழ்தக வு குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட சமமாகவே அல்லது குறைவாகவே  உள்ள நிகழ்தகவு

  (a)

  தனித்த நிகழ்தகவு

  (b)

  திரள் நிகழ்தகவு

  (c)

  விளிம்பு நிகழ்தகவு

  (d)

  தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு 

 3. E(X) = 5 மற்றும் E(Y) = –2 எனில், E(X – Y) –ன் மதிப்பானது

  (a)

  3

  (b)

  5

  (c)

  7

  (d)

  -2

 4. ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X மற்றும் X -இன் நிகழ்தகவு p(x) எனில், சமவாய்ப்பு மாறியின் எதிர்பார்த்தல் மதிப்பானது

  (a)

  \(\sum { f(x) } \)

  (b)

  \(\sum { \left[ x+f\left( x \right) \right] } \)

  (c)

  \(\sum { f(x)+x } \)

  (d)

  \(\sum { xp\left( x \right) } \)

 5. c ஒரு மாறிலி எனில், E (c)இன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  c f(c)

  (d)

  c

 6. ஒரு தனித்த நிகழ்தகவுப் பரவல் இதன் மூலமும் குறிப்பிடப்படலாம்

  (a)

  அட்டவணை 

  (b)

  வரைபடம்

  (c)

  கணிதவியல் சமன்பாடு

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 7. ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு பரவலில் c என்பது ஒரு மாறிலி என்றா ல் P(X=c)எப்போ தும் எதற்கு சமமாக இருக்கும்.

  (a)

  பூஜ்ஜியம்

  (b)

  ஒன்று

  (c)

  எதிர்மறை

  (d)

  காணஇயலாது

 8. E[X-E(X)]2 

  (a)

  E(X)

  (b)

  E(X2)

  (c)

  V(X)

  (d)

  S.D(X)

 9. f(x)=2x,0≤x≤1 எனில், f(x) ஒரு

  (a)

  நிகழ்தகவு பரவல்

  (b)

  நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

  (c)

  பரவல் சார்பு

  (d)

  தொ டர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி

 10. f(x) ஆனது ஒரு அடர்த் தி சார்பு எனில், \(\int _{ -\infty }^{ \infty }{ f\left( x \right) } dx\) ஆனது எப்போ தும் இதற்கு சமமாக இருக்கும்.

  (a)

  பூஜ்யம்

  (b)

  ஒன்று

  (c)

  E(X)

  (d)

  f(x)+1

 11. ஒரு சோதனை யின் அனைத் து வெளிப்பாடுகளின் பட்டியல் மற்றும் ஒவ்வொரு வெளிப்பாட்டிற்கும் தொடர்புடைய நிகழ்தகவானது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  நிகழ்தகவு பரவல்

  (b)

  நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

  (c)

  பண்புக் கூறுகள்

  (d)

  பரவல் சார்பு

 12. எந்த ஒன்று சமவாய்ப்பு சோதனைக்கான உதாரணம் அல்ல?

  (a)

  ஒரு நாணயம் சுண்டப்பட்டது மற்றும் வெளிப்பாடு ஒரு தலை அல்லது ஒரு பூ ஆகும்.

  (b)

  ஆறு பக்கமுள்ள பகடை உருட்டபட்டது.

  (c)

  ஒரு மருத்துவமனையின் அவசர அறை யில் அனுமதிக்கப்பட்ட சில நபர்களின்
  எண்ணிக்கை

  (d)

  குறிப்பிட்ட வருடத்திற்கு ஒரு நிறுவனத்தா ல் பெறப்பட்ட அனைத்து மருத்துவகாப்பீட்டு உரிமைக் கோ ரிக்கைக ள்

 13. கூறுவெளிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணியல் மதிப்புகளின் தொ குப்பு

  (a)

  சமவாய்ப்பு கூறு

  (b)

  சமவாய்ப்பு மாறி

  (c)

  சமவாய்ப்பு எண்கள்

  (d)

  சமவாய்ப்பு சோ தனை

 14. முடிவுறு அல்லது கணக்கிடத்தக்க முடிவுறா எண் மதிப்புகளை பெறும் ஒரு மாறி

  (a)

  தொடர்ச்சியானது

  (b)

  தனித்தது

  (c)

  பண்பார்ந்தது

  (d)

  இதில் எதுவும் இல்லை

 15. ஒரு தனித்த நிகழ்தகவுச் சார்பு p(x) ஆனது எப்போதும்

  (a)

  எதிர்மறை அல்லாதது

  (b)

  எதிர்மறையானது

  (c)

  ஒன்று

  (d)

  பூஜ்யம்

 16. ஒரு தனித்த பரவல் சார்பில் அனைத்து நிகழ்தகவுகளின் கூட்டுத்தொகையானது

  (a)

  பூஜ்யம்

  (b)

  ஒன்று

  (c)

  மீச்சிறுமம்

  (d)

  மீப்பெருமம்

 17. ஒரு தனித்த நிகழ்தகவுச் சார்பு p(x) எப்போ தும் குறையற்ற து மற்றும் அது அமையும் இடைவெளியானது

  (a)

  0 மற்றும் \(\infty \)

  (b)

  0 மற்றும்1

  (c)

  –1 மற்றும்+1

  (d)

  \(-\infty \) மற்றும் \(+\infty \)

 18. நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு p(x) –ன் மீப்பெருமதிப்பானது

  (a)

  பூஜ்ஜீயம்

  (b)

  ஒன்று

  (c)

  சராசரி

  (d)

  முடிவற்றநிலை

 19. ஒரு நாட்டில் உள்ள நபர்களின் உயரத்தை கொ ண்டு அமையும் சமவாய்ப்பு மாறியின் வகையானது.

  (a)

  தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி

  (b)

  தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி

  (c)

  (a) மற்றும் (b)

  (d)

  (a) யும் அல்ல (b) யும் அல்ல

 20. பரவல் சார்பு F(x) ஆனது

  (a)

  P(X= x)

  (b)

  P(X≤ x)

  (c)

  P(X≥ x)

  (d)

  இவை யனைத் தும்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 12th Standard Business Maths Random Variable and Mathematical Expectation One Marks Question And Answer )

Write your Comment