" /> -->

பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறிப் பதிப்பகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. _________ என்பது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஊடக வகையான உரை, தரைகலை, ஒளிக்காட்சி, அசைவூட்டல் மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வகைப் பயன்பாட்டைக் குறிக்கும்.

  (a)

  நிறைவேற்றப்படும் கோப்பு

  (b)

  கணினி பதிப்பகம்

  (c)

  பல்லூடகம்

  (d)

  மீவுரை

 2. பல்லூடகத்தின் குறைபாடுகளில் ஒன்று அதனுடைய _________

  (a)

  விலை

  (b)

  ஒத்துப்போதல்

  (c)

  பயன்பாடு

  (d)

  சார்பியல்பு

 3. விரிவாக்கம் JPEG

  (a)

  Joint Photo exports gross

  (b)

  Joint Photographic experts group

  (c)

  Joint processor experts group

  (d)

  Joint Photographic expression group

 4. பல்லூடகத்தை உருவாக்க நமக்கு தேவையானவை : வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் _________

  (a)

  வலையமைப்பு

  (b)

  CD இயக்கி

  (c)

  நல்ல யோசனை    

  (d)

  நிரலாக்க திறன்

 5. சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து பின்வருவனவற்றை பொருத்துக
  1. உரை - TGA
  2. நிழற்ப டம் - MIDI
  3. ஒலி - MPEG
  4. ஒளி - RTF

  (a)

  1, 2, 3, 4

  (b)

  2, 3, 4, 1

  (c)

  4, 1, 2, 3

  (d)

  3, 4, 1, 2

 6. பின்வருவனவற்றில் பொருந்தாத ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்

  (a)

  TIFF

  (b)

  BMP

  (c)

  RTF

  (d)

  JPEG

 7. _________ என்பது அசையா நிழற்படங்களை தொடர்ச்சியான இயக்கமாக காட்சிப்படுத்தும் செயல்.

  (a)

  உரை வடிவம்

  (b)

  ஒலி

  (c)

  MP3

  (d)

  அசைவூட்டல்

 8. இணையத்தின் மூலம் நிகழ்நேர நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக ஒளிப்பரப்புவதை _________ என்கிறோம்

  (a)

  வலை ஒளிப்பரப்பு

  (b)

  வலை தொகுப்பாளர்

  (c)

  தரவு கையாளுதல்

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை

 9. GIF பயன்படுத்தும் வண்ண தேடல் அட்டவணை _________

  (a)

  8 பிட்

  (b)

  8KB

  (c)

  8 MB

  (d)

  8GB

 10. RTF கோ ப்பு வடிவத்தை அறிமுகப்ப டுத்தியது _________

  (a)

  TCS

  (b)

  Micorsoft

  (c)

  Apple

  (d)

  IBM

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Chapter 1 பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறிப் பதிப்பகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Applications Chapter 1 Multimedia and Desktop Publishing One Marks Model Question Paper )

Write your Comment