" /> -->

படிவங்கள் மற்றும் கோப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  9 x 1 = 9
 1. தரவினை சே கரிக்க $ -GET மாறியினை நீங்கள் பயன்ப டுத்தும் போது, அந்த தரவினை யாரால் காணமுடியும்?

  (a)

  யாருமில்லை

  (b)

  நீங்கள் மட்டும்

  (c)

  ஒவ்வொரு வரும்

  (d)

  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலர்.

 2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சேவையத்திலுள்ள PHP ஸ்கிரிப்ட் கோப்புகளை பதிவேற்றம் செய்ய அனுமதிப்பதாக முடிவு செய்கின்றது

  (a)

  file – uploads

  (b)

  file – upload

  (c)

  file – insert

  (d)

  file –intalic

 3. HTML படிவத்தில் linput type = “text” > என்பது எதற்காக பயன்படுகின்றது

  (a)

  ஒரு வரி உரை

  (b)

  உரை தொகுதி

  (c)

  ஒரு பத்தி

  (d)

  இவையேதுமில்லை

 4. முன்பே வரையறுக்கப்ப ட்ட மற்றும் நம்மை பாணிகளை பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் HTML

  (a)

  Pseudo இனக்குழுக்கள்

  (b)

  CSS இனக்குழுக்கள்

  (c)

  Janscript இனக்குழுக்கள்

  (d)

  இவையேதுமில்லை 

 5. நீங்கள் கோப்பினை ஒவ்வொரு எழுத்தாக படிக்க __________  எந்த செயற்கூறினை பயன்படுத்தலாம்?

  (a)

  f open ()

  (b)

  fr end ()

  (c)

  fgdc ()

  (d)

  dile ()

 6. PHP என்பது _______  வகை மொழியாகும்

  (a)

  பயனர்

  (b)

  தளர்வான

  (c)

  சேவையகம்

  (d)

  அமைப்பு

 7. fopen() செயற்கூறு PHP ல் என்ன செய்கின்றது.

  (a)

  PHP ல் கோப்புகளை திறக்க உதவுகின்றது.

  (b)

  தொலை சேவையகத்தினை திறக்க உதவுகின்றது 

  (c)

  PHP ல் கோப்புகளை திறக்க உதவுகின்றது.

  (d)

  தொலை கணிப்பொறியினை திறக்க உதவுகின்றது.

 8. PHP கோப்புகளை எவ்வா று அணுக முடியும்?

  (a)

  வலை உலவி மூலம்

  (b)

  HTML கோப்புகள் மூலம்

  (c)

  வலை சேவையகம் மூலம்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 9. கீழ்கண்ட எந்த செயற்கூறானது ஒரு கோப்பிலுள்ள அனைத்து உள்ளடக்கத்தையும் படிக்கின்றது.

  (a)

  fgets()

  (b)

  file – get-contents()

  (c)

  freed()

  (d)

  readsia()

 10. 8 x 2 = 16
 11. HTML படிவ உறுப்புகளை வரையறு.

 12. PHP ல் படிவத்தை செல்லுபடியாக்கல் என்றால் என்ன ?

 13. HTML ல் உள்ள உரைபெட்டிக்கான கட்டளை அமைப்பினை எழுது

 14. HTML ல் உள்ள Browse பொத்தானை வரையறு.

 15. உரைப்பெட்டி (Textbox) மாற்ற உரைபரப்பு (Textarea ) ஒப்பிடுக.

 16. கோப்பினை திறக்கும் செயற்கூறின் பயன் யாது?

 17. HTML படிவத்தின் பயன் யாது?

 18. AJAX என்றால் என்ன?

 19. 5 x 3 = 15
 20. படிவத்தை கையாள்வதில் உள்ள சிறப்பம்சங்களை எழுது.

 21. GET மற்றும் POST வழிமுறையினை வேறுபடுத்துக.

 22. PHP - ல் உள்ள செல்லுபடியாக்கல் வகைகளை விவரி.

 23. file_put_contents( ) செயற்கூறின் அளபுருக்களை விவரி.

 24. படிவ ( < Form > ) ஒட்டின் பண்புகளை விவரி.

 25. 2 x 5 = 10
 26. HTML படிவ உறுப்புக்களை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

 27. HTTP பதிவேற்ற செயல்பாட்டின் கருத்துருவினை பற்றி விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - படிவங்கள் மற்றும் கோப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Applications - Forms and Files Model Question Paper )

Write your Comment