" /> -->

PHP நிபந்தனை கூற்றுகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. நிபந்தனை கூற்றின் சிறப்பியல்புகளை விவரி

 2. if elseif else கூற்றின் பயன்களை எழுதுக

 3. Switch மற்றும் if else கூற்றினை வேறுபடுத்துக

 4. Switch கூற்றினை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக

 5. if statement மற்றும் if elseif else கூற்றினை வேறுபடுத்துக

 6. 5 x 5 = 25
 7. Switch கூற்றினை எடுத்துக்காட்டுடன் விரிவாக விவரி

 8. நிபந்தனை கூற்றின் செயல்பா டுகளை விவரி

 9. if else கூற்றினை விவரி

 10. if else கூற்றை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் மேலாண்மை பயன்பாட்டினை உருவாக்குக.

 11. நிபந்தனை கூற்றினால் அன்றாட வாழ்வில் உள்ள பயன்களை விவரி

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - PHP நிபந்தனை கூற்றுகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Standard Computer Applications - PHP Conditional Statements Three and Five Marks Questions )

Write your Comment