விலங்கியல் - பரிணாமம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பூமியில் முதல் உயிரினங்கள் தோன்றியது?

  (a)

  காற்றில்

  (b)

  நி்லத்தில்

  (c)

  நீரில்

  (d)

  மலைப்பகுதியில்

 2. புதைபடிவங்களின் வயதைத் தீர்மானிக்க உதவுவது?

  (a)

  மின்னணு நுண்ணோக்கி

  (b)

  புதைபடிவங்களின் எடை

  (c)

  கார்பன் முறை வயது கண்டறிதல்

  (d)

  படிவங்களின் எலும்புகளை ஆராய்தல்

 3. புதைப்படிவங்கள் பொதுவாக எங்கே காணப்படுகிறது?

  (a)

  வெப்பப் பாறைகள்

  (b)

  உருமாறும் பாறைகள்

  (c)

  எரிமலைப் பாறைகள்

  (d)

  படிவுப் பறைகள்

 4. எந்தக் காலம் ‘மீன்களின் காலம்’ எனஅழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  பெர்மியன்

  (b)

  டிரையாசிக்

  (c)

  டிவோனியன்

  (d)

  ஆர்டோவிசியன்

 5. நியாண்டர்தால் மனிதனின் மூளை அளவு

  (a)

  650-800 க. செ.மீ

  (b)

  1200 க. செ.மீ

  (c)

  900 க.செ.மீ

  (d)

  1400 க. செ.மீ

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஹார்டி - வீன்பெர்க் சமன்பாடு (p2+2pq+q2=1) இனக்கூட்டத்தில் சமநிலை இருப்பதை எவ்வாறு விளக்குகிறது? மரபியல் சமநிலையைப் பாதிக்கும் ஏதேனும் நான்கு காரணிகளைப்ளைப் பட்டியலிடுக 

 8. உயிரினங்கள் தகுதிநிலையை டார்வின் எவ்வாறு விளக்குகிறார்?

 9. டார்வினியக் கோட்பாடுகளுக்கான முக்கிய எதிர் கருத்துக்கள் யாவை?

 10. 3 x 3 = 9
 11. புதிய சிற்றினத் தோற்றத்தை விளக்கும் டி.விரிஸ்சின் திடீர் மாற்றக் கோட்பாடு, எவ்வாறு லாமார்க் மற்றும் டார்வினியக் கோட்பாடுகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது?

 12. நிலைப்படுத்துதல் தேர்வு, இலக்கு நோக்கியத் தேர்வு மற்றும் உடைத்தல் முறைத் தேர்வுமுறைகளை உதாரணங்களுடன் விளக்குக

 13. ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ் மற்றும் ராமாபித்திகஸ் ஆகியவற்றின் உணவுப் பழக்கக்கம் மற்றும் மூளை அளவுகளை வேறுபடுத்துக

 14. 2 x 5 = 10
 15. தனிமைப்படுத்துதல் முறைகளை வரையறை செய்க. அதன் வகைகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 16. சிற்றினங்கள் மரபற்றுப்போவதால் ஏற்படும் மூன்று தாக்கநிலைகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th விலங்கியல் - பரிணாமம் Book Back Questions ( 12th Zoology - Evolution Book Back Questions )

Write your Comment