விலங்கியல் - மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. பால் எவ்வாறு தயிராக மாற்றப்படுகிறது? தயிர் உருவாகும் முறையினை விளக்குக.

 2. நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிரிய செயல்திறனுள்ள மூலக்கூறுகள் இரண்டினையும்,அவற்றின் பயன்களையும் கூறு.

 3. உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை(BOD) என்றால் என்ன?

 4. எந்த உணவுப் பொருளில் லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா காணப்படுகிறது? அதன் செயல் யாது?

 5. கோதுமை அரிசி, உளுந்தினால் தயாரிக்கப்படும் சில இந்திய உணவுகளைக் கூறு. அவற்றில் நுண்ணுயிரிகளின் பாங்கினைக் கூறு.

 6. பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படும் நோய்களுக்கு எதிராக எவ்வகை நுண்ணுயிரிகள் செயல்படுகின்றன என்பதை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் கூறு.

 7. இயற்கை வேளாண்மை எவ்வாறு வேதியல் உரங்கள் பயன்படுத்தும் வேளாண்மை முறையை விட மேலானது?

 8. முதல் உயிர் எதிர்ப்பொருள் கண்டறிந்தவர் யார்? உயிர் எதிர்ப்பொருள் என்ற சொல்லை முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார்?

 9. ஆன்டிபயாடிக் (அ) உயிர் எதிர்ப் பொருளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 10. சூப்பர் பக் என்றால் என்ன?

 11. பாஸ்டியர் விளைவின் முக்கியத்துவம் யாது?

 12. பூஞ்சையிலிருந்து உருவாகும் ஏதேனும் இரு கரிம அமிலங்களை குறிப்பிடுக.

 13. வணிக ரீதியிலான நொதிகளின் உற்பத்திக்கு ஈஸ்ட் (சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே) எவ்வாறு பயன்படுகிறது?

 14. மனிதர்களின் மருத்துவ சிகிச்சையில் பயன்படும் நுண்ணுயிரிகளை அதன் முக்கியத்துவத்தையும் கூறு.

 15. 'திரள்' என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th விலங்கியல் - மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Zoology - Microbes In Human Welfare Two Marks Questions )

Write your Comment