" /> -->

விலங்கியல் - உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. வாழிடம் என்றால் என்ன?

 2. வரையறு – சூழலியல் ஒதுக்கிடம்/சிறுவாழிடம்

 3. புதிய சூழலுக்கு இணங்கல் என்றால் என்ன?

 4. மண்ணின் தோற்றம் என்றால் என்ன?

 5. அழுத்தமற்ற நிலை என்றால் என்ன?

 6. மண்ணின் ஊடுருவும் திறன் என்றால் என்ன?

 7. வேறுபடுத்துக: மிகைவெப்பவேறுபாடு உயிரிகள் (யூரிதெர்ம்கள்) மற்றும் குறைவெப்ப வேறுபாட்டு உயிரிகள்(ஸ்டீனோதெர்ம்கள்)

 8. குளிர் உறக்கம் மற்றும் கோடை உறக்கம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவரி

 9. குறைவெப்ப வேறுபாடுடைய உயிரினங்கள் என்றால் என்ன?எடுத்துக்காட்டு தருக.

 10. பெர்க்மானின் விதியை வரையறு.

 11. வெப்பநிலை என்றால் என்ன? அவை உயிரினங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் செயல்களை வரிசைப்படுத்துக 

 12. பூமியில் காணப்படுகின்ற நீரின் வகைகள் யாவை?

 13. குடியேற்றம் என்றால் என்ன?

 14. சுற்றுச்சூழலியல் - வரையறு.

 15. நடத்தையியல் என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th விலங்கியல் - உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Zoology - Organisms And Population Two Marks Questions )

Write your Comment