தொகை நுண்கணிதம் - I மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. \(\int { \frac { 1 }{ { x }^{ 3 } } dx } \)- ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\frac { -3 }{ { x }^{ 2 } } +c\)

  (b)

  \(\frac { -1 }{ 2x^{ 2 } } +x\)

  (c)

  \(\frac { -1 }{ 3x^{ 2 } } +c\)

  (d)

  \(\frac { -2 }{ x^{ 2 } } +x\)

 2. \(\int { \frac { sin2x }{ 2sinx } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  sinx+c

  (b)

  \(\frac{1}{2}\)sinx+c

  (c)

  cosx+c

  (d)

  \(\frac{1}{2}\)cosx+c

 3. \(\int { { e }^{ 2x } } [2x^{ 2 }+2x]dx\)-ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  e2xx2+x

  (b)

  xe2x+c

  (c)

  2x2e2+c

  (d)

  \(\frac { { x }^{ 2 }{ e }^{ x } }{ 2 } +c\)

 4. \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ (2x+1) } dx\) ன் மதிப்பு

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 5. \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ f(x) } dx=1,\int _{ 0 }^{ 1 }{ f(x) } dx=a\) மற்றும் \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ x^{ 2 }f(xdx)= } a^{ 2 }\)\(\int _{ 0 }^{ 1 }{ (a-x)^{ 2 } } \) f(x )dx -ன் மதிப்பு

  (a)

  4a2

  (b)

  0

  (c)

  2a2

  (d)

  1

 6. 5 x 2 = 10
 7. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { { x }^{ 3 }+3x^{ 2 }-7x+11 }{ x+5 } \)

 8. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  exloga + ealoga-enlogx

 9. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  f'(x)=ex மற்றும் f(0)=2 எனில், f(x)- ஐ காண்க.

 10. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  x5\({ e }^{ { x }^{ 2 } }\)

 11. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \({ e }^{ x }\left[ \frac { 1 }{ { x }^{ 2 } } -\frac { 2 }{ { x }^{ 3 } } \right] \)

 12. 5 x 3 = 15
 13. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { dx }{ 16-x^{ 2 } } } \)

 14. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { dx }{ 4x^{ 2 }-1 } } \)

 15. மதிப்பிடுக: \(\int _{ -1 }^{ 1 }{ \frac { { x }^{ 5 }dx }{ { a }^{ 2 }-{ x }^{ 2 } } } \)

 16. வரையறுத்த தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லை எனக் கொண்டு \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ x } dx\)-ஐ மதிப்பிடுக.

 17. மதிப்பிடுக \(\int { \frac { { e }^{ x }+7 }{ { e }^{ x } } } \)

 18. 4 x 5 = 20
 19. மதிப்பிடுக:\(\int { \frac { { x }^{ 2 }+2x+3 }{ x+1 }}\)dx

 20. மதிப்பிடுக: \(\int { \left[ \frac { 1 }{ logx } -\frac { 1 }{ (logx)^{ 2 } } \right] } dx\)

 21. மதிப்பிடுக:
  \(\int _{ 0 }^{ \infty }{ { e }^{ -2x }x } dx\)

 22. மதிப்பிடுக:
   \(\int _{ 0 }^{ \infty }{ e^{ -x^{ 2 } } } \)dx

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about தொகை நுண்கணிதம் - I மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment