" /> -->

பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 22

  பகுதி I

  11 x 2 = 22
 1. அமில வேதிக் கழுவுதல் என்றால் என்ன?

 2. உலோகத்தைத் தூய்மையாக்கும் உருக்கிப் பிரித்தல் முறை பற்றி எழுது.

 3. போரிக் அமிலத்தின் மீது சோடியம் ஹைடிராக்சைட்டின் வினை யாது?

 4. அலுமினியம் குளோரைடின் பயன்கள் யாது?

 5. நைட்ரிக் அமிலம் ஒரு நைட்ரோ ஏற்ற காரணி என நிரூபி

 6. ஆய்வகத்தில் கந்தக டை ஆக்சைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

 7. இடைநிலைத் தனிமங்களின் வகைபாட்டினை எழுதுக

 8. பைரோலுசைட்டிலிருந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் தயாரித்தலின் வினைகளை எழுது

 9. அணைவுக் கோளம் என்றால் என்ன?

 10. மூலக்கூறு படிகங்கள் என்றால் என்ன?

 11. மூலக்கூறு எண் - வரையறு.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Chemistry Practise 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment