" /> -->

முக்கிய 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30

  பகுதி I

  15 x 2 = 30
 1. நிரலாக்க மொழியைப் பொறுத்து செயற்கூறுவை வரையறுக்கவும்.

 2. மாறிகளுக்கு எதற்காக வரையெல்லை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்? காரணம் கூறுக?

 3. போலிக் குறிமுறை வரையறை.

 4. வில்லைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 5. break கூற்றைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 6. செயற்கூறின் வகைகளை எழுதுக

 7. பைத்தானில் சரங்களை மாற்றம் செய்ய முடியுமா?

 8. List உறுப்புகளை பின்னோக்கு வரிசையில் தலைகீழாக எவ்வாறு அணுகுவாய்?

 9. சான்றுருவாக்கல் என்றால் என்ன?

 10. RDBMS-ன் சிலோங் எடுத்துக்காட்டுகளைப் பட்டியலிடுக

 11. Unique மற்றும் Primary Key கட்டுப்பாடுகளை வேறுபடுத்துக.

 12. பைத்தான் மூலம் CSV கோப்பை படிப்பதற்கான இரு வழிகளை குறிப்பிடுக.

 13. தொகுப்பான் மற்றும் வருமொழி மாற்றியை வேறுபடுத்துக.

 14. தரவுத்தளத்தை இணைக்க பயன்படும் முறைகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 15. தரவு காட்சிப்படுத்துதல் வகையை பட்டியலிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் முக்கிய 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Computer Science Important 2 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment