" /> -->

முக்கிய 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 34

  பகுதி I

  17 x 2 = 34
 1. அளபுருக்கள் மற்றும் செயலுருபுக்களின் வேறுபாட்டை எழுதுக.

 2. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ஆக்கி மற்றும் செலக்டார் என்று கண்டறியவும்.
  (i) தகவல்களை தரவு வகையிலிருந்து பெறுவதற்கு பயன்படும் செயற்கூறு
  (ii) அருவமாக்கம் தரவு வகையை கட்டமைக்க பயன்படும் செயற்கூறு 

 3. மாறிகளை என்றால் என்ன?

 4. நிரல் நெறிமுறை தீர்வு என்றால் என்ன?

 5. பைத்தான் ஷெல் செயல்படுத்தப்படும் வழிகளை எழுதுக.

 6. பைத்தானில் உள்ள மாற்று அல்லது கிளைப்பிரிப்பு கூற்றின் வகைகளை எழுதுக.

 7. பைத்தானில், தொகுதி என்றால் என்ன?

 8. கொடுக்கப்பட்ட சரத்தில் உள்ள குறியுருக்களை பின்வரிசையில் எவ்வாறு print செய்வதற்கான நிரலை எழுதுக.

 9. பின்னலான List என்றால் என்ன எ.கா.தருக.

 10. முழு Tuples-ஐ எவ்வாறு நீக்குவாய். எ.கா.தருக.

 11. பின்வருவனவற்றிற்கான தொடரியலை எழுதுக.
  (i) பொருள்களை உருவாக்குதல் 
  (ii) இனக்குழு உறுப்புகளை அணுகுதல் 

 12. தரவுதளங்களை உருவாக்க, வரையறுக்க மற்றும் கையாளுவதற்கு அனுமதிக்கின்ற மென்பொருள் பற்றி எழுதுக.

 13. RDBMS தொகுப்பிற்கு எ.கா தருக

 14. CSV கோப்பில் உள்ள புலத்தின் தரவுகள் காற்புள்ளியை கொண்டிருக்கும் நோக்கம் யாது?

 15. தேவையற்ற மதிப்புகளை சேகரித்தல் என்றால் என்ன?

 16. மதிப்பீட்டு சார்புகள் யாவை?

 17. பட்டை வரைபடம் என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் முக்கிய 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Computer Science Important 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment