" /> -->

மாதிரி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 28

  பகுதி I

  14 x 2 = 28
 1. X: = (78) இதன் மூலம் அறிவது என்ன?

 2. தேடல் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை எழுதுக.

 3. வில்லைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 4. கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என்றால் என்ன?

 5. செயற்கூறுவின் முக்கிய நன்மைகள் யாவை?

 6. பைத்தானில் சரங்களை மாற்றம் செய்ய முடியுமா?

 7. ஒரு Tuples n எண்ணிக்கை உறுப்புகளுடன் உருவாக்குவதற்கான தொடரியலை எழுதுக.

 8. இனக்குழு என்றால் என்ன?

 9. தரவுத்தளத்திற்கான சில எடுத்துக்கட்டுகளைக் குறிப்பிடுக

 10. எந்த SQL கூறு, அட்டவணையை உருவாக்கவும், அவற்றில் மதிப்புகளை சேர்க்கவும் அனுமதிக்கும்?

 11. கோப்பின் கொடாநிலை முறைமைகளை குறிப்பிடுக.

 12. கூறுநிலைகளின் பயன் யாது?

 13. தரவுத்தள அட்டவணையிலிருந்து அனைத்து பதிவுகளையும் பெறுவதற்கான வழிமுறை எது?

 14. Matplotlib யை எவ்வாறு நிறுவலாம்?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் மாதிரி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Computer Science Sample 2 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment